ข้าพเจ้า นางสาวมนพันทธ์ ดียิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 31มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ข้าพเจ้าได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานข้อมูลในชุมชนทั้งสภาพปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงแก้ไขรวมถึงความต้องการเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาและสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชนและร่วมลงความคิดเห็นในการเขียนโครงการที่น่าสนใจโดยมีอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการเขียนและสร้างโครงการเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนตำบลปราสาท

จากการร่วมระดมความคิดโครงการมีที่น่าสนใจทั้งสิ้น 3 โครงการด้วยกันดังนี้


1.โครงการการพัฒนาลายผ้าไหม
เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ได้มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความสวยงามและทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด

2.โครงการผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก
เพื่อให้เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลปราสาท เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์

3.โครงการตลาดสินค้าผักสวนครัวและพืชไร่เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมี ความรู้ความเข้าใจในการปลูก ผัก ที่ถูกต้องและปลอดภัย มีรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคง

โดยได้มีการนำเสนอทั้ง 3 โครงการนี้และรอการอนุมัติโดยอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล เพื่อให้ได้มีการดำเนินโครงการต่อไป

อื่นๆ

เมนู