ข้าพเจ้า นางสาววันทิมา จำปาแดง ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 นาที ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์     ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 13 บ้านนาล้อม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทั้งหมด 95 ครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามที่ส่วนกลางได้ส่งแบบฟอร์มมาให้ เพื่อนำไปประเมินผลการประเมินนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไปในอนาคต

      ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขออนุญาตผู้นำหมู่บ้านก่อนการสำรวจ ท่านผู้ใหญ่บ้าน เฉลิม กึ่งรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านนาล้อม ท่านเป็นผู้นำที่มีความคิดกว้างไกล พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเพื่อให้หมู่บ้านได้พัฒนาในทางที่ดีขึ้นจากที่ได้ไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ถึงความเป็นมาและปัญหาในหมู่บ้าน รายละเอียดพบว่าคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร อาชีพทำนา พอหมดหน้าทํานาก็ไปรับจ้างในต่างจังหวัด ชาวบ้านมีความต้องการอาชีพเสริมทำรายได้ หลังจากการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ ในยามที่ไม่ได้ทำนา ทั้งนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านได้สอนวิธีการคิดคำนวณรายได้ จากการทำนาให้ทีมงาน ได้ทำงานได้อย่างเร็วขึ้นในการสำรวจ แบบฟอร์ม01 ที่ทางส่วนกลางส่งมาให้ตรวจสอบแล้วนั้น

       ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานครั้งนี้คือคนในชุมชนได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่ดุร้ายจึงไม่สามารถเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ไม่มากเท่าที่ควรรวมไปถึงปัญหาด้านดินฟ้าอากาศถ้าฝนตกทำให้การทำงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

       ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่เฉลิม กึ่งรัมย์และชาวบ้านมาล้อมเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือกับทีมงานในการตอบแบบฟอร์มในครั้งนี้ ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินพร้อมพัฒนาท้องถิ่นของเราต่อไป

อื่นๆ

เมนู