ดิฉันนางสาวจุฑามาศ พิมพ์วัน ตำแหน่ง บัณทิตจบใหม่ ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ของตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด มีจำนวน 12 โครงการ  ดังนี้

1.โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

5.โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

7.โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน หลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID 19

8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม

9.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

11.โครงการจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

12.โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน)

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

2 เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายในการเลือกสรร

3 เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนให้มากขึ้นและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง

ปัญหาและอุสรรคในการทำงาน

ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีข้อจำกัดในด้านการจัดกิจกรรมต่างๆทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความกังวลในด้านความปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 ทั้งนี้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ตามนโยบายจังหวัดอย่างเคร่งครัด

 

 

สิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

1.ได้เรียนรู้การเข้าสังคมการได้รับมิตรภาพจากเพื่อนที่มาร่วมกันทำงาน

2.ชาวบ้านในชุมชนตำบลปราสาทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความสนใจเป็นอย่างมาก มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3.ได้ความรู้จากวิทยากรในการบรรยาให้ความรู้แก่คนในชุมชน สามารถนำปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 

อื่นๆ

เมนู