ข้าพเจ้า นางสาวสุภาพร พาลพล ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ทางทีมงานได้ทำการนำข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมจากแบบฟอร์มที่ท่งโครงการกำหนดให้ มาทำการ SWOT Analysis  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2541 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรที่เป็นผูเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ เเละพวกเราผู้ปฏิบัติงานได้ทำการคิดวิเคราะห์จากโจทย์ที่วิทยากรกำหนดให้เกี่ยวกับตำบลปราสาท ทำให้มองเห็นถึงจุดเด่น จุดด้อยของตำบลปราสาท

หลังจากการ SWOT Analysis ทีมผู้ปฏิบัติงานได้นำข้อมูลของตำบลมาวิเคราห์ เพื่อทำการเขียนโครงการและจะทำการนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อแก้ไขหรือดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการที่เขียนขึ้นพวกเราทีมผู้ปฏิบัติงานคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชน และสิ่งแวดล้อมรอบตัวของประชาชนตำบลปราสาท โครงการที่เขียนขึ้น จะเกี่ยวกับการทอผ้าไหม การจักสาน รวมถึงการทำการเกษตร แต่ละโครงการมีจุดมุ่งหมาย คือ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

อื่นๆ

เมนู