ดิฉันนางสาวสุชาวดี ศรีนาเมือง ตำแหน่ง กพร (เนื่องจากยังไม่มีรายชื่อลงปฏิบัติงานสำนักงานใดจึงลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย) คณะผู้ปฎิบัติงานได้ปรึกษาหารือ แผนการปฏิบัติงาน วันที่ 17 พ.ค.2564 ณ.ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์

คณะผู้ปฏิบัติงานปรึกษาหารือ วางแผนการปฏิบัติงาน โครงการการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม ดิฉันได้รับหน้าที่จัดทำเอกสาร ตรวจสอบ แก้ไขการดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการ มีการเรียนเชิญผู้นำชุมชน

1.ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน

2.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท บ้านบุมะขามป้อม

3.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาท

4.กำนันตำบลปราสาท

5.นายกเทศมนตรีตำบลปราสาท

6.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

7.หัวหน้าสำนักงานปลัด

และยังเรียนเชิญท่านคณบดีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดยได้ดำเนินการจัดเก็บบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อบแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู