ข้าพเจ้านางสาวจิรัฐติกรณ์ ซื่อรัมย์ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมแบ่งงานกับหัวหน้าโครงการและทีมงานคณะผู้ร่วมดำเนินงานเพื่อแบ่งงานการเขียนโครงการหลังจากทำการวิเคราะห์ได้ข้อมูลความต้องการของชุมชนแล้ว

ในการนี้ข้าพเจ้าได้รับงานเขียนโครงการเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร รวมไปถึงได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการคืนข้อมูลสู่ชุมชนและได้เข้าร่วมบันทึกกิจกรรมการลงปลาของหมู่บ้านปราสาทหมู่ที่ 2 รวมไปถึงลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ที่ทางส่วนกลางส่งมาให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควรเพราะเกิดโรคไวรัสโคโรนา covid-19ระบาดระลอกที่ 3  รวมไปถึงเข้าสู่ช่วงหน้าฝนทำให้การเก็บข้อมูลลำบากมากขึ้นแต่ในครั้งนี้ทางทีมงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงานการเขียนโครงการและลงพื้นที่สำรวจ CBD เป็นอย่างดี เพื่อการพัฒนาชุมชนในอนาคตต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู