ข้าพเจ้านางสาวมนพันทธ์ ดียิ่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานระดับบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่การดำเนินงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อเสนอการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณขึ้น โดยมีชื่อโครงการว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อเป็นการได้ศึกษาข้อมูลเรื่องราวความเป็นมาและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของตำบลมาสู่การยกระดับตำบล

และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเล่าเรื่องสื่อความหมายประจำตำบล ให้สามารถเล่าเรื่องราวความเป็นมาเก่าแก่ของตำบลเพื่อเป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลให้มีความน่าสนใจโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประจำตำบลให้แก่ นักท่องเที่ยวนอกพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักและเป็นที่กล่าวขาน ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้มีการ เยี่ยมชมใช้บริการและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตำบลให้เกิดรายได้เสริมและเกิดอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในตำบลปราสาท

        ในวันที่ 14 – 15 ณ บ้านปราสาทหมู่ 1 และหมู่ 2 ข้าพเจ้าและทีมงาน ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เกี่ยวกับเกษตรกรขั้นตอนการผลิตตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวภายในตำบลเพิ่มเติม เพื่อจัดเก็บข้อมูลไปยังศูนย์รวมข้อมูลเพื่อประมวลผลต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู