การปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน ประจำเดือนตุลาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

      ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ พิมพ์วัน ผู้ปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เป็นเดือนแรกที่ข้าพเจ้าได้รับเข้าคัดเลือกทำงานเป็นเดือนแรก โดยระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1-17 ตุลาคม  ข้าพเจ้าได้ดำเนินการทำงาน ตำแหน่ง ฝ่ายติดต่อประสานงานเอกสารและได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามแผน

วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ณ ศาลากลางหมู่บ้านขาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมายกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสงเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชนตำบลปราสาท โดยมีหลักสูตรการศึกษา 8 ชม. ที่จัดให้แก่คนในชุมชนและประชาชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ

อื่นๆ

เมนู