ข้าพเจ้านางสาววรรณวิสา  พูลกิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปราสาท ในส่วนนี้ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการทำเอกสารเกี่ยวกับใบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนข้อมูลสู่ชุมชน นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 , 02 และข้อมูลภาวะสุขภาพ ผลกระทบที่เกิดจาก covid-19 และสำรวจถึงปัญหาที่พบในชุมชน ความต้องการในการแก้ปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับคำแนะนำและความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี

ผู้นำชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของ Covid-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันที่มีความยากลำบากมากขึ้น ทั้งเรื่องของการป้องกันตนเองและคนรอบตัว ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้จัดกิจกรรม Covid week รณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีน ในพื้นที่ชุมชน ตลาดนัด วัด และศาลากลางหมู่บ้าน โดยมีการให้ความรู้และวิธีการลงทะเบียนสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน แจกแผ่นพับที่เป็นความรู้และประโยชน์  เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของวัคซีน ที่สามารถช่วยลดอัตราความรุนแรงของผู้ที่ติดเชื้อและลดการเสียชีวิตลงได้

รณรงค์ตามสถานที่ชุมชน วัด ตลาด ศาลากลางหมู่บ้าน

และในวันที่ 7 มิถุนายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชนหลังการระบาดละลอกใหม่ของ COVID-19  ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายจากหัวหน้าโครงการรับบทเป็นพิธีกรในการดำเนินโครงการในครั้งงนี้

ในการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 วิธีการป้องกันรวมไปถึงเรื่องของวัคซีน และมีวิทยากรอีกหนึ่งท่านมาบรรยายเรื่องการสร้างสุขแบบองค์รวมตามวิถีใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

วิทยากรแนะนำวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง

กิจกรรมทำ Face shield

กิจกรรมทำสเปรย์แอลกอฮอล์

และในกิจกรรมสุดท้ายของวันเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามสถานที่ต่าง ๆ ในตำบลปราสาท โดยได้แบ่งกลุ่มไปทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

พวกเราชาวตำบลปราสาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู