ข้าพเจ้านายเอกภาพ  ตราศรี ประเภทนักศึกษา ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจข้อมูลการผลิตผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอชุมชนของตำบลปราสาทที่ผ่านมาพบว่าเป็นกลุ่มทอผ้าไหมเพื่อการจำหน่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนและมีกลุ่มที่สนใจจะทำการแปรรูปผลิตภัฒฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้ายมีอยู่ 2 กลุ่มได้แก่ 1. บ้านขามหมู่7     2.บ้านนาล้อมหมู่ 13

 

 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปทำเป็นกระเป๋า เสื้อผ้า ซึ่งทางกลุ่มได้ให้ความใส่ใจมีการเลือกลวดลายโดย ลวดลายที่พบโดยส่วนใหญ่คือ ผ้าไหมลายกันแยง ลายดอกพิกุล ผ้าไหมโสร่ง  และลายเก่าแก่ที่สืบทอดกันมา  สีสัน และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา และร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ

1.การรวมกลุ่มยังไม่มั่นคงเนื่องจากพึ่งมีการก่อตั้งกลุ่มทอผ้าไหมประจำหมู่บ้านจากคำแนะนำของพัฒนาชุมชนที่

2.เงินหมุนเวียนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้เลี้ยงหม่อนเองจึงมีการซื้อเส้นไหมมาทำเอง

3.คนในกลุ่มของบ้านนาล้อมขาดความสามัคคี

4.ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูป

5.คนเย็บผ้ามีไม่เพียงพอทำให้ในการที่จะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นใช้เวลานาน

6.ขาดความรู้เทคนิคในด้านการย้อมสีและการมัดหมี่ 

7.ขาดการสนับสนุน

https://youtu.be/W9FkpNZ_APg

อื่นๆ

เมนู