ข้าพเจ้านางสาวอัจฉริยาภรณ์ แสงอ่อนตา ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้า โดยการแปรรูปทำเป็นกระเป๋า ยางรัดผม เสื้อ กางเกง ซึ่งทางกลุ่มได้ให้ความใส่ใจ พิถีพิถันในการเลือกลวดลาย สีสัน และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ผสมผสานกับฝีมืออันประณีตในการตัดเย็บ  ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้และมีการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้รู้จักการใช้เวลาว่าง และใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ พัฒนารูปแบบ และร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์

             

จากข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่ตำบลปราสาทพบว่ามีกลุ่มทอผ้าไหมเพื่อการจำหน่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือน มีอยู่ 2 กลุ่มได้แก่ 1. บ้านขามหมู่7     2.บ้านนาล้อมหมู่ 13  ชาวบ้านที่มีความสามารถทางด้านการทอผ้าไหม มีการดำเนินการผลิตและทอผ้าไหมเองเกือบทุกขั้นตอน และจำหน่ายได้จากกลุ่มลูกค้าบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ในปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์ covid-19 ทำให้ขาดรายได้จากการขายผ้าทอมือ ผ้าที่ทอก็จะเก็บไว้ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการสำรวจคือ

(1)การรวมกลุ่มที่ยังไม่มั่นคงเนื่องจากเพิ่งมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาจากคำแนะนำของพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน

(2)มีผู้ตัดเย็บเพียงแค่คนเดียว จึงทำให้การขับเคลื่อนยังไม่มีเสถียรภาพ

(3)คนในกลุ่มขาดความสามัคคีและวิธีดำเนินการในกลุ่มยังไม่เข้มแข็งมากพอเนื่องจากยังขาดกฎ ระเบียบที่เป็นแบบแผน ปัญหาของกลุ่ม

(4)เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงและค่อนข้างหายากในพื้นที่

(5)ปัญหาด้านการตลาดเพื่อวางจำหน่ายสินค้าที่จะมีการผลิตขึ้น

(6)คนในกลุ่มมีจำนวนน้อย

(7)กลุ่มของบ้านขามจะมีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมคือหลังช่วงการทำเกษตรกรรมเท่านั้น จึงทำให้เกิดการขาดช่วงการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ และไม่สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตได้ในเวลาอันจำกัดนี้

 

 

อื่นๆ

เมนู