ข้าพเจ้านางสาวลภัสรดา ขจัดโรคา ประเภทประชาชน ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนของตำบลปราสาทซึ่งข้อมูลที่ได้ทำให้ทราบว่าในชุมชนตำบลปราสาทมีการผลิตผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือทุกหมู่บ้าน เพียงแต่ยังไม่มีการนำมาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ชาวบ้านนิยมเก็บและขายแบบเป็นผืน ในส่วนการแปรรูปผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือมักนำมาตัดชุดแต่งกายเท่านั้น และการได้สอบถามพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านเกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กิจกรรมชุมชน และงานส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของประชาชนและครัวเรือน ซึ่งทางพัฒนาชุมชนให้คำแนะนำหมู่บ้านที่ได้เริ่มและรวมตัวกันพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย เพียงแต่ยังไม่ได้ต่อยอดเท่าที่ควร และยังไม่มีการจดทะเบียนมาตรฐานสินค้าOTOP ซึ่งหมู่บ้านที่พัฒนาชุมชนแนะนำคือบ้านขามหมู่ 7 และบ้านนาล้อมหมู่ 13 ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามถึงวิธีการ ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย ซึ่งในการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น บ้านนาล้อมหมู่ 13 พบว่าอุปสรรคคือ(1)การรวมกลุ่มที่ยังไม่มั่นคงเนื่องจากเพิ่งมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาจากคำแนะนำของพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน (2)มีผู้ตัดเย็บเพียงแค่คนเดียว จึงทำให้การขับเคลื่อนยังไม่มีเสถียรภาพ และ(3)คนในกลุ่มขาดความสามัคคีและวิธีดำเนินการในกลุ่มยังไม่เข้มแข็งมากพอเนื่องจากยังขาดกฎ ระเบียบที่เป็นแบบแผน ปัญหาของกลุ่มคือ(1)เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงและค่อนข้างหายากในพื้นที่ (2)ต้นทุนวัตถุดิบเส้นไหมมีราคาแพง เนื่องจากคนในกลุ่มไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการมัดหมี่ และไม่มีการเลี้ยงไหม จึงทำให้ต้องซื้อวัตถุดิบ เช่น เส้นไหม และต้องจ้างมัดหมี่จากภายนอก และ(3)ปัญหาด้านการเงินเนื่องจากมีรายได้จากการขายผ้าจากการแปรรูปได้น้อย และการที่ไม่มีเหรัญญิกในการบริหารด้านการเงินทำให้เกิดสภาวะขาดทุน

 

ในส่วนของบ้านขามหมู่ 7 นั้นมีความสามารถในการมัดหมี่ ย้อม และทอได้อย่างดี มีผู้ตัดเย็บเพียงพอต่อการผลิต แต่มีปัญหาคือ(1)มีความกังวลเรื่องวัตถุดิบที่จะดำเนินการผลิต เพราะต้นทุนวัตถุดิบเส้นไหมมีราคาแพง (2)ยังมีปัญหาเนื่องจากขาดความรู้ด้านการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์เช่นด้านลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ และ(3)ปัญหาด้านการตลาดเพื่อวางจำหน่ายสินค้าที่จะมีการผลิตขึ้น ด้านอุปสรรคคือ(1)คนในกลุ่มมีจำนวนน้อย และ(2)กลุ่มของบ้านขามจะมีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมคือหลังช่วงการทำเกษตรกรรมเท่านั้น จึงทำให้เกิดการขาดช่วงการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ และไม่สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตได้ในเวลาอันจำกัดนี้

ด้านวิธีการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ้านขามหรือกลุ่มบ้านนาล้อมการผลิตหรือระบบขั้นตอนยังไม่มีแบบแผนที่มีเสถียรภาพ เนื่องจากการรวมกลุ่มยังไม่มั่นคง สมาชิกในกลุ่มยังขาดความสามัคคี ทำให้วิธีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

อื่นๆ

เมนู