ข้าพเจ้านายเอกภาพ   ตราศรี ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการ ทำให้ทราบถึงปัญหาในการทอผ้าไหม  และได้มีการดำเนินการในการจัดตั้งกลุ่ม ตามคำแนะนำของพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความมันคงและทำให้กลุ่มผ้าไหมมีการพัฒนาให้ได้มากที่สุด

ทางทีมงานสรุปผลการสำรวจครั้งนี้ว่า ความต้องการด้านการแปรรูปสินค้าจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายไม่นิยมในชุมชน เพราะการจำหน่ายเป็นผืนได้ราคาสูงกว่า และยังมีปัญหาเรื่องของการตลาดมารองรับผลิตภัณฑ์ และขาดเครือข่ายทางอาชีพที่เข้มแข็ง แต่ก็มีการแปรรูปบ้างเช่น มีการสั่งให้ผลิตขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นการทำหมวกและกระเป๋า

ดังนั้น ข้าพเจ้าและทีมงาน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับขึ้น ณ ศาลากลางหมู่บ้านขาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมายกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างส่งเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชนตำบลปราสาท ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมในรูปแบบต่างๆ มีการคัดเลือกลายให้เหมาะสมและแปลกใหม่ และทำให้ผู้คนที่สนใจในการทำผ้าไหมแปรรูปได้นำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP

อื่นๆ

เมนู