กระผมนายจักรพันธ์ นิธิณัฐนันท์ ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากในวันที่ 4 และ 5 กันยายน 2564 มีการจัดโครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน ดังนั้นกระผมและทีมปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ติดตามผลพื้นที่บ้านกระนัง หมู่ 6 โดยกระผมและทีมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ติดตามผล พบว่า การดำเนินงานของธนาคารน้ำใต้ดินเป็นไปได้ด้วยดีทั้งในด้านลดน้ำขัง น้ำท่วมและน้ำเน่าเหม็น ซึ่งบ้านกระนัง หมู่ 6 มีการขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 7 บ่อ  

ติดตามผลธนาคารน้ำใต้ดิน

ติดตามผลธนาคารน้ำใต้ดิน

ซึ่งผู้นำหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากทำธนาคารน้ำใต้ดินโดยพบว่าการทำธนาคารน้ำใต้ตินในครัวเรือนมีผลดีกว่าทำธนาคารน้ำใต้ดินด้านเกษตรกรรม เพราะช่วยในการบำบัดน้ำเสียจากห้องสุขาและจากการชะล้างต่างๆทำให้ไม่เกิดน้ำขัง ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวดิน และแก้ปัญหาการระบายน้ำเน่าเสียในพื้นที่ครัวเรือนได้

ติดตามผลธนาคารน้ำใต้ดิน

อื่นๆ

เมนู