ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาทได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวตำบลปราสาท ซึ่งตำบลปราสาทประกอบไปด้วย 18 หมู่บ้าน 2,129 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่อ้อย ทำให้พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลปราสาท คือโครงการโคกหนองนาโมเดลร่วมและสวนหมาก อยู่ในพื้นที่บ้านสะแก หมู่ 17 มีพื้นที่ 28 ไร่ แบ่งเป็นสวนหมาก 3 ไร่ มีนายวรวงศ์ หงส์ทอง เป็นเจ้าของสวนโครงการ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นการทำการเกษตรที่ผสมผสาน มีการขุดบ่อน้ำแบบใส้ไก่เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและมีการเลี้ยงปลาในบ่อน้ำ มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสวนหมากที่สวยงาม ร่มรื่น และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้เชิงเกษตร

อ่างเก็บน้ำหนองกะโตวา  ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่มีเนื้อที่กว่า 300 ไร่เป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรของชุมชนตำบลปราสาท อีกทั้งยังมีปลาหลายสายพันธุ์ที่สามารถบริโภคได้ นอกจากนี้ยังมีทัศนียภาพที่สวยงาม รมรื่น มีต้นไม้ล้อมรอบจึงเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

มันเทศพันธุ์ช็อคโกแลตที่มีรสชาติหวาน มีพื้นที่การเพาะปลูกบริเวณโคกพลับพลา อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านกะนัง หมู่ 6 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยมีช่วงเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมันเทศสามารถขายที่มีตลาดรองรับและสร้างรายได้ได้ นอกจากนีเมันเทศถือเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญอันดับ 5 ของโลก รองจากข้าวสาลี ข้าวเจ้า ข้าวโพด และมันฝรั่ง เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่เป็นแหล่งของใยอาหารที่ดีเยี่ยม ความที่ใยอาหารมีส่วนช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ทำให้เวลากินมันเทศในมื้ออาหารจะช่วยให้อิ่มเร็วและอยู่ท้อง ใยอาหารยังช่วยในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ทำให้การขับถ่ายคล่องตัว และใยอาหารประเภทที่ละลายน้ำอย่างเพกตินก็มีกลไกในการดักจับคอเลสเตอรอลอีกด้วย การรับประทานมันเทศจึงเหมาะสมกับผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก รวมถึงผู้ป่วยเบาหวาน โดยรับประทานแทนแป้งขัดขาวชนิดอื่นๆ ที่ดูดซึมเร็ว เช่น ข้าวเจ้าหรือขนมปัง

นอกจากนี้ยังมีสวนพุทรานมสดและสวนฝรั่งของคุณยายกวน อยู่ในพื้นที่บ้านตะโกตาเนตรหมู่ 10  มีการปลูกพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด เช่น ผักหวาน มะละกอ กล้วย พริก มะนาว และพืชผักชนิดต่างๆอีกหลายชนิด ซึ่งในการปลูกจะไม่ใช้สารเคมี จะใช้ปุ๋ยคอกและมีการทำอุปกรณ์กำจัดแมลงเอง ซึ่งเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ในลักษณะเกษตรผสมผสานจึงเป็นการทำการเกษตรหลายอย่าง ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆ กันในพื้นที่เดียวกัน การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์นั้นต้องเกื้อกูลกัน เช่น มูลสัตว์เอาไปทำปุ๋ยคอก ผัก ผลไม้ เหลือจากขายเอามาใช้เลี้ยงสัตว์

อื่นๆ

เมนู