ข้าพเจ้า นายคมชาญ ปูนกลาง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาท ได้ลงพื้นที่สำรวจอาชีพเสริมของคนในพื้นที่ตำบลปราสาทในครั้งนี้ ข้าพเจ้า ได้ลงสำรวจบ้านกระชายใหญ่หมู่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการสำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน มีอาชีพหลัก คือ การทำนาปลูกข้าว การปลูกอ้อย และมีอาชีพเสริมเกี่ยวกับการทอผ้าไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งจะนำมาทอเป็นผ้าไหมเพื่อจำหน่ายออกขาย ชาวบ้านให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้มีแต่ผ้าไหมที่นำมาทอ ยังมีผ้าด้ายที่นำมาทอด้วยสร้างรายได้เสริมในช่วงก่อนการเกษตรทำนาปลูกข้าว

ในพื้นที่ตำบลปราสาทมีวัฒนธรรม อารยธรรม ความเชื่อ ประเพณี ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกัน  การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อนำมาทอเป็นผ้าถุง ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า เสื้อไหม กระเป๋าต่าง ๆ ที่นำมาแปรรูปสามารถทำเงินให้กับชุมชนหรือครอบครัวนั้นได้ ถือเป็นเรื่องดี จากการสำรวจของชาวบ้านพบว่า ชาวบ้าน มีรายได้เสริมจากการทอผ้าไหม 1 เดือนอยู่ประมาณ 5-6  ผืน คิดเป็นเงินประมาณ 3,000 – 3,500 บาท ต่อครัวเรือนต่อคน แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้ถึง 3,500 บาทต่อเดือน แต่จะได้ประมาณ 1,000 – 1,500 บาทต่อเดือนต่อคน

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานยังได้ไปสำรวจชาวบ้าน บ้านปราสาทหมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สำรวจอาชีพเสริมของคนในบ้านปราสาทหมู่ 1 และหมู่ 2 จากการสำรวจพบว่า คนในชุมชนมีการปลูกหอมแดง เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม และการทอผ้าไหม การปลูกหอมแดง   จะปลูกหลังจากการทำนาข้าว พอได้ผลผลิตก็จะนำมาจำหน่ายขาย รายได้ของการขายหอมแดง 1 กิโลกรัมราคาประมาณ 35 บาท รายได้รวมของเดือน ๆ นึ่งชาวบ้านบอกว่าอยู่ประมาณ 500 – 800 บาท ต่อคน      ต่อครัวเรือน การปลูกหอมแดง การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการทอผ้าไหมถือเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งของคนในชุมชนตำบลปราสาท และของใครอีกหลายๆคน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู