โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

           ข้าพเจ้า นางสาว กุลญาดา รุ่งภูเปี่ยม ผู้ปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เป็นเดือนแรกที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานให้ลงพื้นที่ร่วมกับคนภายในกลุ่มทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ ให้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน บ้านด่าน ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งจะนำความคิดเห็นและสิ่งที่ผู้นำชุมชนได้เสนอต่อทีมงานปฏิบัติงานมาพิจารณา จัดทำโครงการที่ตรรงตามความต้องการของคนในชุมชน บูรณาการความรู้ เสริมสร้างอาชีพ ต่อยอดรายได้และสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้มีประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สรุปจากที่ประชุม ทางทีมงานปฎิบัติงานจะจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดลร่วมกับสวนหมาก เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน

ข้าพเจ้าได้ไปลงพื้นที่ของอาจารย์วรวงศ์ หงษ์ทอง เป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่จะเปิดเป็นสถานที่เรียนรู้เชิงเกษตรผสมผสาน เป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่จะเปิดเป็นสถานที่เรียนรู้เชิงเกษตรผสมผสาน เป็นสถานที่ที่น่าแวะพักผ่อนและยังได้ความรู้กลับไป ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการทำสวน ผสมผสานพืชพันธุ์หนึ่งในการทำเกษตรที่ยั่งยืนและได้ผลดี สามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่คือการทำ เกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่  โดยเริ่มจากจัดการดินและน้ำให้เพียงพอ ปลูกพืช ไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดี ปลูกป่าไว้ใช้เป็นพลังงาน เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อสร้างความหลากหลาย ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีกิน มีอยู่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เมื่อบริหารพื้นที่ได้สมดุลก็สามารถสร้างผลผลิตที่ดี และขยับขยายไปสู่การทำธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอาจจะรวมกลุ่มร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรที่ดำเนินแนวทางเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือเกษตรต่างๆ ตลอดจนตลาดผู้บริโภคของตนเอง เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู