ข้าพเจ้านางสาวลภัสรดา ขจัดโรคา ประเภทประชาชน ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการ ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าทอมือที่ได้ดำเนินการในชุมชน ซึ่งการดำเนินการด้านการผลิตมีทั้งทำแบบจัดตั้งกลุ่มและเป็นแบบตัวบุคคล โดยการจัดตั้งกลุ่มนั้นเป็นการจัดตั้งตามคำแนะนำของพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นแบบแผนมีการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน และทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง แตกต่างจากแบบตัวบุคคลที่มักผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าทอ ในเวลาว่างหรือทำเสริมหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ซึ่งมักผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน 

 

ซึ่งทั้งนี้ไม่ว่าจะผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ ก็เป็นการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นหัตถกรรมของชุมชน มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญาการสาวไหมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในท้องถิ่น และมีศักยภาพ แต่ปัจจุบันผ้าฝ้ายและผ้าไหมทอมือ เริ่มลดน้อยลงเนื่องจากผลผลิตวัสดุจากไหมและฝ้าย เพราะชาวบ้านไม่นิยมเลี้ยงไหมกันมากนัก และราคาเส้นไหมก็ค่อนข้างมีราคาแพงทำให้มีการทอผ้าน้อยลง รวมถึงการหารายได้จากทางอื่นนั้นมีความมั่นคงมากกว่า

เนื่องจากในชุมชนมักใช้ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งโดยส่วนมากมักใช้ทั้งผืน จะมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้อยมาก ไม่มีการนำมาแปรรูปสินค้าด้านอื่นๆ ดังนั้นชาวบ้านจึงนิยมจำหน่ายเป็นผืนเพราะได้ราคาสูง และได้รับความนิยมจากบุคคลภายนอกมากกว่าการจำหน่ายแบบอื่นๆ ดังนั้นความต้องการด้านการแปรรูปสินค้าจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายจึงไม่นิยมในชุมชน ทั้งยังกังวลเรื่องของปัญหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ และขาดเครือข่ายทางอาชีพที่เข้มแข็ง เป็นต้น แต่ก็มีการแปรรูปผลัตภัณฑ์บ้างตามโอกาส เช่นมีการสั่งให้ผลิตขึ้น แต่ก็ยังเป็นการดำเนินงานเป็นส่วนบุคคล

 

อื่นๆ

เมนู