บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน ประจำเดือนตุลาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)               

     ข้าพเจ้า นายนะราวิชญ์ ระวันประโคน ผู้ปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนรายงานเรื่อง สำรวจเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวของตำบล โดยในวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ได้ไปลงพื้นที่ของอาจารย์วรวงศ์ หงษ์ทอง เป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่จะเปิดเป็นสถานที่เรียนรู้เชิงเกษตรผสมผสาน เป็นสถานที่ที่น่าแวะพักผ่อนและยังได้ความรู้กลับไป ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการทำสวน ผสมผสานพืชพันธุ์หนึ่งในการทำเกษตรที่ยั่งยืนและได้ผลดี สามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่คือการทำ เกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากจัดการดินและน้ำให้เพียงพอ ปลูกพืช ไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดี ปลูกป่าไว้ใช้เป็นพลังงาน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อสร้างความหลากหลาย ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีกิน มีอยู่ มีใช้ในพื้นที่ของตัวเองโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแหล่งเกษตรผสมผสานร่วมกับสวนหมากที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นแห่งเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์จึงจะ ทำการนำเสนอส่วนโครงการแห่งนี้เกิดเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านการเกษตร  ซึ่งสวนโครงการนี้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่บ้านสะแกหมู่ที่ 17 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อบริหารพื้นที่ได้สมดุลก็สามารถสร้างผลผลิตที่ดี และขยับขยายไปสู่การทำธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอาจจะรวมกลุ่มร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรที่ดำเนินแนวทางเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือเกษตรต่างๆ ตลอดจนตลาดผู้บริโภคของตนเอง เป็นต้น 

ต่อมาในวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เพื่อการปรึกษาหาข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็น ของกลุ่มนำชุมชน ซึ่งจะนำความคิดเห็นและสิ่งที่ผู้นำชุมชนได้เสนอต่อทีมงานปฏิบัติงานมาพิจารณา จัดทำโครงการที่ตรรงตามความต้องการของคนในชุมชน บูรณาการความรู้ เสริมสร้างอาชีพ ต่อยอดรายได้และสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้มีประโยชน์สูงสุดสืบเนื่องต่อไป สรุปจากที่ประชุม ทางทีมงานปฎิบัติงานจะจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดลร่วมกับสวนหมาก เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน ผสมผสานพืชพันธุ์หนึ่งในการทำเกษตรที่ยั่งยืนและได้ผลดี สามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่คือการทำ เกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบสินค้าทางการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

อื่นๆ

เมนู