ข้าพเจ้านางสาวนุชดารัตน์ อาตมชาติ ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มอาชีพเสริมทอผ้าไหมในชุมชนตำบลปราสาท ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชนบ้านนาล้อม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้พบว่าการประกอบอาชีพเสริมนอกจากการทำนาทำการเกษตร คือการทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย

นับได้ว่าการทอผ้าไหมนั้น เป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่งของคนในชุมชนตำบลปราสาท เป็นอาชีพที่ได้ทำกันมาช้านานเริ่มจากการทอเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มหรือใช้เป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนกันในสมัยก่อน ซึ่งการทอผ้าไหมนั้นต้องใช้ความรู้เรื่องต่างๆมากมายมาใช้ในการทอเป็นผ้าไหม ทั้งเรื่องสี เรื่องลวดลายที่ต้องใช้ความรู้ที่มีมาใช้ในการคิดลวดลายผ้าไหมให้สวยงาม การใช้สีที่อาจจะต้องเป็นสีที่ใช้ร่วมกันแล้วทำให้เป็นสีที่น่าสนใจและสวยงามมากขึ้น ปัจจุบันนั้นชาวบ้านนิยมใช้สีเคมีมาใช้ในการย้อมสีมากกว่าการใช้สีธรรมชาติเพราะสีธรรมชาตินั้นอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะได้สีที่สวยและสีที่ต้องการได้ ซึ่งชาวบ้านได้บอกกล่าวว่าจะใช้วิธีการซื้อเส้นไหมเข้ามาไม่ได้ทำการเลี้ยงหม่อนไหมเนื่องจากการเลี้ยงหม่อนไหมนั้นในช่วงฤดูฝนจะพบปัญหาหม่อนไหมเป็น “ขมิ้น” เนื่องจากความชื้นของอากาศ และปัญหาใบหม่อนไม่เพียงพอในการเลี้ยงหม่อนไหมในช่วงฤดูหนาว

จากการลงพื้นที่สำรวจบ้านนาล้อม พบว่ามีการรวมกลุ่มทอผ้าไหมของคนในชุมชนเพื่อจัดจำหน่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือน ซึ่งมีการทอผ้าไหมเป็นส่วนมากแต่ยังไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการมัดมี่     แต่ในส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้าไหมนั้นมีทั้งการทำกระเป๋า เย็บชุดไหมที่สวยงามเพื่อใช้ในการสวมใส่ในพิธีสำคัญต่างๆ แต่อาจจะขาดเรื่องการสนับสนุนเรื่องทุนต่างๆทั้งเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ราคาสูงขึ้นทำให้กำไรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าผ้าไหมน้อยลง ทั้งนี้กลุ่มทอผ้าไหมของบ้านนาล้อมจึงอยากให้มีการจัดอบรมส่งเสริมทักษะในด้านการตลาดออนไลน์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไหมให้เป็นที่ต้องการของตลาด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยน่าสนใจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กลับกลุ่มทอผ้าไหมต่อไป

อื่นๆ

เมนู