บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน ประจำเดือนตุลาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

      ข้าพเจ้า นายปฏิกรณ์ จันทร์สนาม ผู้ปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เป็นเดือนแรกที่ข้าพเจ้าได้รับเข้าคัดเลือกทำงานเป็นเดือนแรก โดยระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มคณะผู้บริหารตำบลปราสาท ณ เทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เพื่อการปรึกษาหาข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็น ของกลุ่มนำชุมชน ซึ่งจะนำความคิดเห็นและสิ่งที่ผู้นำชุมชนได้เสนอต่อทีมงานปฏิบัติงานมาพิจารณา จัดทำโครงการที่ตรรงตามความต้องการของคนในชุมชน บูรณาการความรู้ เสริมสร้างอาชีพ ต่อยอดรายได้และสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้มีประโยชน์สูงสุดสืบเนื่องต่อไป สรุปจากที่ประชุม ทางทีมงานปฎิบัติงานจะจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดลร่วมกับสวนหมาก เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน ผสมผสานพืชพันธุ์หนึ่งในการทำเกษตรที่ยั่งยืนและได้ผลดี สามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่คือการทำ เกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในวันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบสินค้าทางการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในวันที่ 12 เดือนพฤษจิกายน พ.ศ.2564

วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้ไปลงพื้นที่ของอาจารย์วรวงศ์ หงษ์ทอง เป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่จะเปิดเป็นสถานที่เรียนรู้เชิงเกษตรผสมผสาน เป็นสถานที่ที่น่าแวะพักผ่อนและยังได้ความรู้กลับไป ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการทำสวน ผสมผสานพืชพันธุ์หนึ่งในการทำเกษตรที่ยั่งยืนและได้ผลดี สามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่คือการทำ เกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากจัดการดินและน้ำให้เพียงพอ ปลูกพืช ไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดี ปลูกป่าไว้ใช้เป็นพลังงาน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อสร้างความหลากหลาย ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีกิน มีอยู่ มีใช้ในพื้นที่ของตัวเอง

เมื่อบริหารพื้นที่ได้สมดุลก็สามารถสร้างผลผลิตที่ดี และขยับขยายไปสู่การทำธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอาจจะรวมกลุ่มร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรที่ดำเนินแนวทางเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือเกษตรต่างๆ ตลอดจนตลาดผู้บริโภคของตนเอง เป็นต้น

โดยโครงการดังกล่าวของเรานี้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ สะแก หมู่ที่ 17 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 28 ไร่ แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น สวนหมาก 3 ไร่ 

วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ณ เทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบติดตามโครงการ ในการปฏิบบัติงานของโครงการที่กำลังจะจัดขึ้น โดยข้าพเจ้าทีมงานนักศึกษาประจำตำบลปราสาท ได้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพ (Upskill,Reskill) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และอุปสรรคการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน ด้วยการตลาด ออนไลน์ในกลุ่มชุมชน นำเสนอกระบวนการการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนและส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์

วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ณ ศาลากลางหมู่บ้านขาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมายกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสงเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชนตำบลปราสาท โดยมีหลักสูตรการศึกษา 8 ชม. ที่จัดให้แก่คนในชุมชนและประชาชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู