การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายสำหรับชาวบ้านในตำบลปราสาท เนื่องจากเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว เป็นที่นิยมบริโภคและเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นสัตว์น้ำที่นิยมนำมาประกอบอาหารและนำไปแปรรูป เพื่อจำหน่ายให้กับชาวบ้านในตำบลปราสาทในลักษณะของปลาแล่เนื้อหรือปลาสด ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในตำบลปราสาทได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาสนใจเพาะเลี้ยงจำหน่ายในเชิงธุรกิจในรูปแบบของบ่อดิน

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน เป็นการเลี้ยงวิธีเลียนแบบธรรมชาติ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจะนิยมและให้ความสนใจเนื่องจากปลาสามารถหาอาหารกินเองตามธรรมชาติในบ่อเลี้ยง จะมีทั้งวัชพืช ธาตุอาหารต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นอยู่ภายในบ่อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยต่อการเติบโตของปลาในบ่อได้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารเหมือนกับการเพาะเลี้ยงปลาชนิดอื่นๆ ที่ใช้ต้นทุนในการเลี้ยงแต่ละครั้ง

คุณเกาหลี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาชาวบ้านหมู่ 6 บ้านกระนัง ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรที่หันมาให้ความสนใจในอาชีพเกษตรกรรมเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดินจนประสบความสำเร็จเป็นธุรกิจหลักของครอบครัว

คุณเกาหลีประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงในบ่อดินมาอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ ปีมีกำไรสามารถนำมาขยายบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล และบ่อปลาดุกเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นชนิดของปลาที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวบ้านในชุมชนตำบลปราสาท และประชาชนในอำเภอบ้านด่าน

ด้านการตลาด จะเปิดแผงขายตามตลาดชุมชน ในเขตตำบลปราสาท หรือในส่วนของภูมิภาคอำเภอบ้านด่าน และส่งให้กับชาวบ้านที่ต้องการนำไปแปรรูป เพื่อจำหน่ายและนำไปประกอบอาหารในครอบครัว โดยมีราคาจำหน่ายตั้งแต่กิโลกรัมละ 40-80 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของปลา

ด้านการตลาด จะเปิดแผงขายตามตลาดชุมชน ในเขตตำบลปราสาท หรือในส่วนของภูมิภาคอำเภอบ้านด่าน และส่งให้กับชาวบ้านที่ต้องการนำไปแปรรูป เพื่อจำหน่ายและนำไปประกอบอาหารในครอบครัว โดยมีราคาจำหน่ายตั้งแต่กิโลกรัมละ 40-80 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของปลา

อื่นๆ

เมนู