บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน ประจำเดือนตุลาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

      ข้าพเจ้า นายสรณ์สิริ สายบุตร ผู้ปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เป็นเดือนแรกที่ข้าพเจ้าได้รับเข้าคัดเลือกทำงาน โดยระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่ม จัดทำโครงการที่ตรงตามความต้องการของคนในชุมชน บูรณาการความรู้ เสริมสร้างอาชีพ ต่อยอดรายได้และสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อให้มีประโยชน์สูงสุด

      วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ณ เทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและติดตามโครงการ ในการปฏิบบัติงานของโครงการที่กำลังจะจัดขึ้น โดยข้าพเจ้าทีมงานนักศึกษาประจำตำบลปราสาท ได้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพ (Upskill,Reskill) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและอุปสรรคในการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ในกลุ่มชุมชน โดยนำเสนอกระบวนการการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนและส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์

      วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้านขาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างและสงเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชนตำบลปราสาท โดยมีหลักสูตรการศึกษา 8 ชม. ที่จัดให้แก่คนในชุมชนและประชาชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการได้เข้ามาศึกษา โดย​มี​วิทยากร​จาก​สาขา
นวัตกรรม​สิ่ง​ทอ​มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

       

 

อื่นๆ

เมนู