ข้าพเจ้า นางสาวสุภาพร พาลพล ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาทได้ลงพื้นที่สำรวจอาชีพเสริมของคนในพื้นที่ในตำบลปราสาท ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจบ้านกะชายใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบอาชีพเสริมที่ชาวบ้านทำกัน คือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งจะเป็นเเม่บ้านที่ทำเป็นหลัก ส่วนพ่อบ้านจะเป็นการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย

ในพื้นที่ตำบลปราสาทมีวัฒนธรรมเขมร การที่ใช้ผ้าไหมมาทำเป็นเสื้อผ้าในการสวมใส่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งตัวอย่างหนึ่ง ทำให้นอกจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไว้ใช้ใารตัดเสื้อผ้าต่างๆ ยังสามารถขายได้อีกด้วย ถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นอย่างดี อีกทั้งดักแด้ยังสามารถขายได้อีก กิโลกรัมละ 100 บาท  การเลี้ยงไหมใช้เวลาไม่นาน ใช้เวาลาประมาณไม่เกินหนึ่งเดือน จึงทำให้ในเวลาหนึ่งปีสามารถเลี้ยงได้รอบ

ไม่มีคำอธิบาย       ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ผ้าไหมถือว่ามีราคาพอสมควร ส่วนมากชาวบ้านจะขายให้กับคนในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง ไม่มีตลาดในการส่งออกที่เป็นหลักแหล่ง ทำให้การขายนานๆจะขายได้ ถ้าว่ามีตลาดรองรับจะทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพราะในชุมชนไม่มีอาชีพเสริมอื่นใดเลยนอกจากการทำการเกษตร

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย  ไม่มีคำอธิบาย

 

อื่นๆ

เมนู