ข้าพเจ้า นายวีรดนย์ เลิศนา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

                ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงานในตำบลปราสาท ได้ลงพื้นที่สำรวจอาชีพเสริมของคนในพื้นที่ตำบลปราสาทในครั้งนี้  ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจบ้านขามหมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจากการลงสำรวจพบว่าคนในชุมชนมีการเลี้ยงม่อน เลี้ยงไหม ไว้ทำผ้าไหม เพื่อหารายได้เป็นอาชีพเสริมให้ครอบครัวในยามที่ว่างจากฤดูกาลทำนา ซึ่งหลังจากหมดฤดูกาลทำนาหรือฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก็จะมีเวลาว่างมาทำอาชีพเสริม

เพราะเหตุนี้คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงเลือกการเลี้ยงไหมไว้เป็นอาชีพเสริม เพราะว่าคนในชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากผ้าไหมอยู่เป็นประจำ เช่น การนำมาทำเป็นผ้าซิ่น  การนำมาตัดเป็นเสื้อ หรือนำมาทำเป็นชุดแต่งงาน เพื่อเป็นการนุ่งห่มตามขนบประเพณีพื้นบ้านที่ทำตามกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดรายได้เสริมจากฤดูกาลที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

 

เนื่องจากในชุมชนมักใช้ผ้าไหมผ้าฝ้ายในการประกอบพิธีกรรมซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กันทั้งผืน จึงทำให้ มีการแปรรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบอื่นน้อยมาก เพราะเหตุนี้ชาวบ้านจึงนิยมจำหน่ายเป็นผืน จะได้ความนิยมและความสนใจจากบุคคลภายนอกมากกว่าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบอื่นๆ

อื่นๆ

เมนู