ข้าพเจ้านางสาวบุณฑริกา  เชษรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ โดยข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านของผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีบ้านขาม หมู่ 7 และบ้านนาล้อม หมู่ 13 โดยผู้ตัดเย็บได้ผลิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่น กระเป๋า กระเป๋าสตางค์ หมวก และ ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติม และปัญหาที่พบหลังจากทำโครงการ เช่น ปัญหาวัตถุดิบ ปัญหาด้านการตลาด เป็นต้น แต่กลุ่มสมาชิกที่ยังสนใจ ดำเนินการต่อ ยอดก็มีจำนวนไม่มากนัก รวมถึงการขอมาตรฐานการขอ (มผช.) ต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป

ภาพจากการลงสำรวจพื้นที่

ภาพจากการลงสำรวจพื้นที่

ภาพจากการลงสำรวจพื้นที่

นอกจากนั้นยังมีการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์และหลักการวางแผนและทำงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบและจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ชุมชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในการคิดต้นทุนสินค้าและบริหารจัดการงบประมาณ

อื่นๆ

เมนู