ข้าพเจ้านายจักรกริศน์ จันทร์ดำ ประเภทประชาชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนบริหารจัดการตนเองภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อความรักแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หากจะพูดถึงหนึ่งในชนิดของปลาที่นำมาทำอาหารแล้วมีรสชาติอร่อยที่สุด ข้าพเจ้าก็ต้องนึกถึงปลาดุกเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอน เพราะด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และความง่ายในการที่จะนำมาทำอาหาร ปลาดุกจึงเป็นปลาอีกหนึ่งชนิดที่คนไทยนิยม

และถึงแม้ว่าปลาดุกจะเป็นปลาที่เลี้ยงได้ค่อนข้างง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทุกคนจะประสบความสำเร็จในการเลี้ยง เพราะอาจจะขาดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ที่แท้จริง

เมื่อวันที่12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านกะชาย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

โดยสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นอย่างชัดเจนคือ คนในชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้รับความรู้ใหม่ ได้รับคำปรึกษาและได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงปลาดุก ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้อย่างดี เพื่อให้เกิดประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

อื่นๆ

เมนู