ข้าพเจ้า นางจำเรียง สุวรรณ์รัมย์ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

จากการที่ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าด้าย ผลิตภัณฑ์ทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดและชุมชน ดังนั้นจากที่ได้ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการพบว่าชุมชนมีผู้สนใจและรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือนำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่เงิน หมวกและอื่นๆอีกหลายอย่าง

ผู้ที่เคยทำมาก่อนได้รับการพัฒนาฝีมือมากขึ้นสามารถพัฒนาตนเองตามลำดับ มีกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์และได้ไปขึ้นทะเบียน OTOP ที่อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และกำลังดำเนินการเพื่อขอผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มผช. เพื่อจะได้ต่อยอดสร้างความมั่นใจในส่วนของผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจในตลาดชุมชนและตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป เพราะบางครอบครัวเป็นอาชีพหลักได้บางครอบครัวเป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนาทำไร่

อุปสรรคและปัญหา ผลิตผ้าเองยังไม่ได้ตามที่ตลาดต้องการทั้งสีสัน ความเด่นชัดของผ้า ไม่มีต้นทุนที่จะผลิตผ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าซับใน ภาษาลูกาว ผ้าใยอัด อุปกรณ์ตัดเย็บมีเพียงส่วนน้อยและยากในการแปรรูปจึงตัดเย็บแปรรูปได้น้อย ทางทีมงานจึงปรึกษาอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการและได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้ไปจัดซื้อมาให้เป็นการต่อยอดให้ชุมชน โดยการจัดซื้อวัสดุปกรณ์มาให้จะได้แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจะขายมีรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวและสามารถต่อยอดมาเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตต่อไป

อื่นๆ

เมนู