ข้าพเจ้า นายคมชาญ ปูนกลาง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงสำรวจติดตามผลการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ หลังจากการจัดโครงการ เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ที่ผ่านมา จากการสำรวจพบว่า หลังจากที่มีการจัดโครงการ ประชาชนที่เข้าร่วมการจัดโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านพบว่าประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งหลังจากการเสร็จโครงการชาวบ้านได้นำกลับไปทำต่อยอดที่บ้านเพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านลวดลายของ หมวก (Bucket)              กระเป๋า (Bucket Bag) และกระเป๋าสตางค์แบบมีฝาปิดและช่องใส่ของในกระเป๋า

         

หลังจากที่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้สอบถามข้อมูลแล้ว ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้สอบถามถึงเรื่องความต้องการและวัสดุอุปกรณ์ของชาวบ้านตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการทำ      ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเครื่องจักรเย็บผ้า ผ้าไหม เศษผ้า หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ จากประชาชนและชาวบ้านในตำบลปราสาทได้พูดถึงการจัดโครงการที่ผ่านมาว่า ประชาชนมีความยินดีที่จะสานต่อและมีความสุข  ที่ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ ชาวบ้านยังบอกว่าโครงการที่จัดทำขึ้นนั้นสามารถเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนอีกด้วย

ปัญหาและอุปสรรค

จากการสำรวจข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน พบปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ดังนี้ พบปัญหาด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบปัญหาด้านการเดินทางและการพยากรณ์อากาศเพราะช่วงที่ลงสำรวจข้อมูลยังมีพายุเข้าอย่างต่อเนื่อง พบปัญหาด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์การขาดวัสดุอุปกรณ์ ในการทอผ้าไหมผ้าฝ้าย พบปัญหาด้านการคิดค้นพัฒนาลวดลายต่าง ๆ แบบใหม่ ๆ และชาวบ้านมีใจรัก ในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นอย่างมากและอยากให้มีการจัดโครงการครั้งต่อไปอีกด้วย แต่เนื่องด้วยปัญหา ต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านการเกษตร การลงนาข้าว การตากข้าว เก็บฟางข้าว เป็นต้น จึงทำให้เป็นอุปสรรคดังนั้นตลอดมา

             

ในการจัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อจะได้ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือ สิ่งของที่มีอยู่ในชุมชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มายกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จำพวก 1. หมวก (Bucket)  2. กระเป๋า (Bucket Bag) 3. กระเป๋าสตางค์แบบมีฝา  เพื่อเสริมสร้างรากฐานชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนตำบลปราสาท   อำเภอบ้านด่าน    จังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

              

 

 

อื่นๆ

เมนู