กุ้งฝอย เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงอย่างดีแบบต่อเนื่องมาตลอด กุ้งมีหลายสายพันธ์ุและทุกๆสายพันธ์ุล้วนแล้วแต่สร้างรายได้อย่างมากมาย กุ้งฝอย เป็นกุ้งที่เลี้ยงง่ายที่สุดในบรรดากุ้งในแต่ละสายพันธ์ุ กุ้งฝอยน้ำจืดชนิดที่พบมากในประเทศไทยคือชนิด Macrobrachium lanchesteri เป็นชนิดที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งเพื่อการบริโภคและเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลาเศรษฐกิจหรือปลาสวยงาม จึงมีการเพาะเลี้ยงกันเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และต้นทุนในการเลี้ยงก็ถูกกว่ากุ้งชนิดอื่นมาก แต่ว่ารายได้ที่ได้รับไม่แพ้บรรดากุ้งชนิดอื่นเลย แถมยังเลี้ยงง่าย ขยายพันธ์ุไวอีกต่างหาก ที่สำคัญเป็นที่ต้องการทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

        กุ้งฝอยโดยปกติธรรมชาติ จะมีตามแม่น้ำหรือคูคลองต่างๆ แต่ปัจจุบันไม่ค่อยจะมีให้เห็นกันมากนัก เนื่องจากอาจจะเกิดจากสารเคมีที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก จึงส่งผลให้กุ้งพบได้ไม่มากในแหล่งธรรมชาติ กุ้งฝอยเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะนำมาทำเป็นอาหาร หรือแม้กระทั่งนำไปเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่น เพราะฉนั้นชาวเกษตรกรจึงหันมาให้ความสนใจและเพาะเลี้ยงกันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนต่ำและการขยายพันธ์ุของกุ้งฝอยนั้นขยายพันธ์ุง่าย ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงไม่นาน แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ ปัญหาในการเพาะเลี้ยงก็มีแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ทาง U2T ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านจึงจะจัดโครงการอบรมสัมมาชีพในการเลี้ยงกุ้งฝอยให้แก่ชาวบ้านที่สนใจเพาะเลี้ยงในตำบลปราสาท โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรมาให้ข้อมูลและเทคนิคในการเลี้ยงกุ้งฝอยแก่เกษตรกรมือใหม่ที่กำลังสนใจในการเลี้ยงกุ้งฝอย

          การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปราสาททั้ง 18 หมู่บ้าน พบข้อมูลว่าไม่มีครัวเรือนหรือกลุ่มตัวอย่างที่ทำอาชีพเลี้ยงกุ้งฝอยที่จะสามารถเป็นหลักในการสร้างกลุ่มสัมมาชีพ แต่มีชาวบ้านที่ดักกุ้งขายเป็นอาชีพเสริมในหมู่บ้านบุมะขามป้อมจึงเข้าไปสำรวจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนอโครงการเลี้ยงกุ้งฝอยที่จะจัดทำขึ้นเพื่อสร้างสัมมาชีพใหม่ให้แก่ชาวบ้านตำบลปราสาท ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านบุมะขามป้อม และหมู่บ้านขามเป็นจำนวนมาก และให้ความร่วมมือในการขอเข้าร่วมอบรมสัมมาชีพในการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอย่างดี ทำให้โครงการสามารถดำเนินการในขั้นต่อๆ ไปได้

อื่นๆ

เมนู