ข้าพเจ้านางสาววรรณวิสา  พูลกิ่ง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ แล้วนั้น ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินโครงการ โดยได้ลงพื้นที่และสอบถามชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  1. ชาวบ้านได้แปรรูปผลิตภัณฑ์ตามที่ได้อบรมต่อ และให้ความสนใจในการทำสินค้าเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มไอเดียที่หลากหลายในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
  2. จากการลงพื้นที่พบว่ามีกลุ่มผู้ซื้อให้ความสนใจกับสิ้นค้าที่ชาวบ้านได้แปรรูปและเป็นที่น่าสนในต่อกลุ่มวัยทำงานเป็นอย่างดี และมีไอเดียในการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยการนำลวดลายผ้าไหม ผ้าฝ้าทอมือ มาทำสินค้า

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอมือ

     

เพิ่มไอเดียเพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจ

ปัญหาที่พบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ชาวบ้านมีต้นทุนในการผลิตที่น้อย ทั้งเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าซับใน ผ้าสาลูกาว ผ้าใยอัด เป็นต้น ซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างแพงและค่อนข้างที่จะหายาก และอุปกรณ์ตัดเย็บมีเพียงส่วนน้อยที่จะมีอุปกรณ์ตัดเย็บแบบครบครัน ทำให้ชาวบ้านทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นได้น้อยชิ้น เพราะต้องใช้เวลาในการตัดเย็บพอสมควร

มอบวัสดุอุปกรณ์

จากการลงพื้นที่ข้าพเจ้าและทางทีมงานได้ปรึกษาและพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยการซื้อวัสดุปุกรณ์ที่ต้องการบางส่วนเพื่อให้ชาวบ้านนำไปทำสินค้าและขายเพื่อนำเงินที่ได้มาหมุนเวียนในการทำครั้งต่อ ๆ ไป ซึ่งข้าพเจ้าและทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวบ้านจะได้รับประโยชน์และมีรายได้จากการทำโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู