ข้าพเจ้า นายวีรดนย์ เลิศนา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการ

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงานพร้อมคณะผู้ปฏิบัติงานในตำบลปราสาท ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวัตถุดิบทางเกษตรและสร้างสัมมาชีพให้แก่ชุมชน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ทางคณะผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งวิทยากรที่มีความรู้ในด้านการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ได้ทำการอบรมและให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ

ในปัจจุบันการเลี้ยงปลามีมากมายหลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่เราได้ศึกษานั้นก็คือการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการสร้างบ่อปูน และขุดบ่อดิน

     

เมื่อทำการอบรมและให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการมอบหัวอาหารปลา  พันธุ์ปลา พร้อมทั้งกระชังบกสำหรับเลี้ยง เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้นำไปทดลองเลี้ยงในพื้นที่ของบ้านตนเอง และทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้จัดทีมเพื่อติดตามผลของการทดลองเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

   

ในส่วนของการสร้างสัมมาชีพให้แก่ชุมชน ชาวบ้านสามารถนำเอาผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกที่มีขนาดโตเต็มวัยแล้ว  นำมาจำหน่ายในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง หรืออาจจะเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าโดยการนำไปประกอบอาหารและนำไปจำหน่ายต่อไป

อื่นๆ

เมนู