ข้าพเจ้านายเอกภาพ  ตราศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือที่ผ่านมาพบปัญหาในชุมชนดังนี้

1.ถนนในชุมชนมีการชำรุดยังยังไม่ได้รับการับการซ่อมแซม

2.น้ำใช้ในการอุปโภคไม่สะอาด

3.ความยากจนในหมู่บ้าน

4.ปัญหาขยะในชุมชน

โดยทีมงานตำบลปราสาทได้มีการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมสู่ชุมชนทั้งหมด 12 โครงการดังนี้

 1. โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน
 2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน หลังการระบาดระลอกใหม่ของCOVID-19
 3. โครงการจิตอาสา ที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชนการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
 4. โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด(การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน)
 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม
 6. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว
 7. โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน
 8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน
 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า
 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน
 12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการ ท่องเที่ยว

 

     โดยทั้ง 12 โครงการนี้เป็นการพัฒนาชุมชนตามแบบแผนของหัวหน้าโครงการ ทีมผู้ปฏิบัติงานของตำบลปราสาทและความคิดเห็นจากผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้านในตำบลปราสาท ในการจัดโครงการชาวบ้านให้ความสนใจและความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ในประโยชน์ได้เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน โดยเป็นการขายสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนอาทิเช่น ผ้าไหมแปรรูป มันเทศแปรรูป ปลาดุก ฯลฯ สามารถเปิดช่องทางในการหารายได้ของคนในชุมชนผ่าน Facebook Page เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มกลุ่มของลูกค้า โดยได้มีการติดตามผลโครงการอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่ได้รับจาการทำงาน

1.การทำงานร่วมกับชาวบ้านและผู้นำชุมชน

2.การเรียนรู้ภาษาถิ่นของคนชุมชน

3.ได้เรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมของคนชุมชน

4.ได้รู้ปัญหาในชุมชนและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

อื่นๆ

เมนู