ข้าพเจ้านางสาว อามินา หอมเนียม ประเภทประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานU2Tตำบลปราสาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมทำกิจกรรมจัดโครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ


2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน


3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุนสินค้า และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)


4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน


5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว


จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมทำกิจกรรมจัดโครงการต่างๆ สรุปโดยภาพรวมแล้ว คนในชุมชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆดีมาก และคนในชุมชนยังได้รับความรู้ในสิ่งใหม่ๆ ความรู้ในการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม เช่นการนำผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือ ที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว มาพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่า เช่น การทำกระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าสตางค์ใบยาว และหมวก โดยทางทีมงานได้นำผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มในชุมชนที่ผลิตขึ้น นำจดทะเบียน otop และจดทะเบียนรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน และการสอนทำตลาดออนไลน์ เพื่อให้มีฐานลูกค้าที่กว้างมากขึ้น สอดคล้องกับยุคสมัยที่ผู้คนนิยมหันมาช๊อปปิ้งทางออนไลน์เพิ่มขึ้น และยังมีความรู้ในการเลี้ยงปลาดุก วิธีการเลี้ยงที่ถูกต้อง การรักษาโรคในปลาที่ถูกหลัก และการทำอาหารปลาดุกสำหรับลดต้นทุนในการผลิต การสร้างสัมมาชีพในชุมชนให้คนในชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น การเอาความรู้ที่ได้ไปประกอบใช้ในการหารายได้จุลเจือครอบครัว เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการโปรโหมทสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และของดีประจำตำบล เช่น มันเทศ ผ้าไหมลายขอ สวนหมาก ผักปลอดสารพิษ และหนองกะโตวา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในชุมชนร่วมกับทีมงานU2Tตำบลปราสาท มีดังนี้
1. ได้เรียนรู้การจัดทำเอกสารราชการในการเชิญวิทยากร
2. ได้ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ
3. ได้เรียนรู้การใช้คำพูด ท้อยคำ การวางตัว
4. การวางแผนในการปฏิบัติงาน
5. ได้รับรู้ปัญหา และความต้องการของคนในชุมชน
6. ได้เรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี

อื่นๆ

เมนู