1. หน้าแรก
 2. พยาบาลศาสตร์
 3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
 4. NS05-สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

NS05-สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

ข้าพเจ้านางสาวอัจฉริยาภรณ์  แสงอ่อนตา ประเภทนักศึกษา ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ของตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชบุรีรัมย์

ทีมงานตำบลปราสาทได้มีการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมสู่ชุมชนทั้งหมด 12 โครงการดังนี้

 1. โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน
 2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน หลังการระบาดระลอกใหม่ของCOVID-19
 3. โครงการจิตอาสา ที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชนการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
 4. โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด(การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน)
 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม
 6. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว
 7. โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน
 8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน
 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า
 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน
 12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการ ท่องเที่ยว

ปัญหาและอุปสรรคขณะดำเนินโครงการ  คือ  คนในชุมชนเกิดความกังวลในเรื่องความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ในการดำเนินโครงการ   จากการปฏิบัติโครงงานมีการลงพื้นที่บ่อยครั้ง และสภาพอากาศก็ค่อนข้างร้อนบวกกับมีแดดแรงจัด จึงทำให้สมาชิกบางคนไม่สบาย

 จากการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนตำบลบ้านปราสาท ความสำเร็จของโครงการคือ ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก     คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมต่างๆไปใช้ได้จริง มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว   การสร้างสัมมาอาชีพ การบริการ สิ่งแวดล้อม และศักยภาพของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนคนในชุมชนสามารถต่อยอดสิ่งที่ทำอยู่ให้พัฒนาขึ้นไปและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน คือ  ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำงาน ฝึกทักษะการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงการประสานงานกับผู้นำชุมชน  ได้เรียนรู้การทำงานกันเป็นทีม การมีวินัย ความสามัคคีของคนในทีม ได้เรียนรู้ว่าเเต่ละคนเหมาะกับงานแบบไหน ทำงานในสิ่งที่ตนเองถนัด  รับทราบความต้องการของชุมชนในตำบลและตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน

ทั้งนี้ข้าพเจ้านางสาวอัจฉริยาภรณ์  แสงอ่อนตา ขอขอบคุณไปยังทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลปราสาทที่ให้ข้อคิดและคำปรึกษาในทุกเรื่องรวมไปถึงให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกับข้าพเจ้าเป็นอย่างดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู