ข้าพเจ้านายเบญจรงค์ แต้มสี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ของตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด มีจำนวน 12 โครงการ  ดังนี้

1. โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน หลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19

3. โครงการจิตอาสา ที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

4. โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน)

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม

6. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

7. โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการ ท่องเที่ยว

โดยก่อนเริ่มจัดแต่ละโครงการทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ตำบลปราสาททุกหมู่บ้าน เพื่อลงสำรวจปัญหาของชุมชนและความต้องการที่แท้จริง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้าน โดยแต่ละโครงที่จัดขึ้นนั้นได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแต่ละโครงการจะมีทีมงานคอยติดตามผลต่อด้วย ทำให้ทราบว่าผลที่เกิดจากการจัดโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าต้องขอบคุณทั้งทีมผู้ปฏิบัติและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้มอบประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เรียนการทำงานเป็นกลุ่มและการติดต่อประสานงานทั้งกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการ ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของตำบลที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ และขอขอบคุณโครงการนี้ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาตำบลและช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม

 

อื่นๆ

เมนู