ข้าพเจ้านางสาวบุณฑริกา เชษรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ของตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด มีจำนวน 12 โครงการ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่(การยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่นๆ)

1.1โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

1.2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การ ยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

1.3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

1.4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

2.การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)

2.1.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

2.2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

3.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)

3.1.โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน หลังการระบาดระลอกใหม่ของCOVID-19

3.2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม

3.3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy/การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน

4.1.โครงการจิตอาสา ที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนา สิ่งแวดล้อมชุมชน

4.2.โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะใน ครัวเรือน)

4.3.โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

สิ่งที่ได้เรียนรู้และได้รับ

ได้รับประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ร่วมแก้ปัญหา และช่วยพัฒนาชุมชนทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนในชุมชนในมุมที่กว้างขึ้น และยังได้ฝึกทักษะต่างๆในการดำเนินงานล

อื่นๆ

เมนู