1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. Ns05- สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

Ns05- สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

          สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวชลธิชา แฉล้มรัมย์ ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท กพร. ในกลุ่มของ  NS05 – ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาตำบลปราสาท ได้ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีจำนวน 12 โครงการ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

5.โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

7.โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน หลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID 19

8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม

9.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

11.โครงการจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

12.โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน)


ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโครงการจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชนการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.เพื่อปลูกฝังให้ชุมชนเห็นความสำคัญต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังมีความรู้และตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ

3.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชนการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน จำนวน 80 คน ผลการดำเนินโครงการทำให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นในชุมชนลดลงได้และเกิดจากความสามัคคีขึ้นในชุมชนทั้งด้านความคิดและพฤติกรรมที่ดีในสังคมชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมปัญหาและอุปสรรค ที่พบในการดำเนินโครงการ ไม่มี เพราะว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและให้ความสนใจในโครงการเป็นอย่างดี เพราะส่วนใหญ่คนในชุมชนตำบลปราสาทก็ทำจิตอาสาและทำความดีเช่นพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนกันอยู่เป็นประจำ

         ปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวมของการดำเนินโครงการทั้ง 12 โครงการพบปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันไป ในการดำเนินโครงการช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ค่อนข้างที่จะระบาดหนักเป็นอย่างมาก จึงทำให้การดำเนินโครงการในช่วงนั้นมีข้อจำกัดในด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงทำให้คนในชุมชนเกิดความกังวลในเรื่องความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ในการดำเนินโครงการ ซึ่งในแต่ละครั้งทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาทจะแจ้งไปทางทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย1สัปดาห์ ก่อนวันดำเนินโครงการ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาทจะดำเนินตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของโรค โควิด-19 ตามนโยบายของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

        สิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชนครั้งนี้ การเรียนรู้การทำงานแบบเป็นทีมทำให้เรากระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้นทำให้เรานึกถึงปัญหาส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวและการเอาใจเขามาใส่ใจเรา อีกทั้งทำให้เราได้ฝึกทักษะการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงการประสานงานกับผู้นำชุมชนและการได้ร่วมแก้ไขปัญหาช่วยพัฒนาชุมชนจึงทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลปราสาทที่กว้างมากขึ้นและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเจ

ปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวมของการดำเนินโครงการทั้ง 12 โครงการพบปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันไป ในการดำเนินโครงการช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ค่อนข้างที่จะระบาดหนักเป็นอย่างมาก จึงทำให้การดำเนินโครงการในช่วงนั้นมีข้อจำกัดในด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงทำให้คนในชุมชนเกิดความกังวลในเรื่องความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ในการดำเนินโครงการ ซึ่งในแต่ละครั้งทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาทจะแจ้งไปทางทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย1สัปดาห์ ก่อนวันดำเนินโครงการ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาทจะดำเนินตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของโรค โควิด-19 ตามนโยบายของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

สิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชนครั้งนี้ การเรียนรู้การทำงานแบบเป็นทีมทำให้เรากระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้นทำให้เรานึกถึงปัญหาส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวและการเอาใจเขามาใส่ใจเรา อีกทั้งทำให้เราได้ฝึกทักษะการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงการประสานงานกับผู้นำชุมชนและการได้ร่วมแก้ไขปัญหาช่วยพัฒนาชุมชนจึงทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลปราสาทที่กว้างมากขึ้นและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเจน

ทั้งนี้ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา แฉล้มรัมย์ ขอขอบคุณไปยังทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลปราสาทที่ให้ข้อคิดและคำปรึกษาในทุกเรื่องรวมไปถึงให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกับข้าพเจ้าเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู