1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. NS05-สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

NS05-สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน เดือนธันวาคม

            ข้าวพเจ้านางสาวชลธิชา ดุจจานุทัศน์ ผู้ถูกจ้างงานประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม เป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงานและยังมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนจัดขึ้น วัดบ้านปราสาท หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน จำแนกเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีพื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์ 10 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน 10 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ 7 คน และผู้ที่สนใจที่จะเริ่มต้นการขายสินค้าออนไลน์ 3 คน

          จากการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเริ่มต้นการทำการตลาดออนไลน์ สอนการตัดต่อโลโก้ร้านค้าขั้นพื้นฐาน การสร้างเพจ การยิ่งโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น การไลฟ์สดขายสินค้า ให้แก่ผู้ร่วมอบรมทั้งหมด และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเพจ facebook และการไลฟ์สด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติขั้นพื้นฐานให้ผู้ร่วมอบรมได้นำไปปฏิบัติต่อ

       จากผลการปฏิบัติทำโครงการที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องผู้เข้าร่วมโครงการเพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต และไม่เล่นโซเชียลมิเดีย จึงไม่ค่อยมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ คนที่เข้ามาร่วมโครงการจึงเป็นลูกหลานหรือตัวแทนจากโครงการต่างๆที่ผ่านมาที่ทางทีมงานปฏิบัติงานได้จัดขึ้นเพราะคนในกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงโลกโซเชียลได้ง่ายและรวดเร็วกว่า ทางทีมงานเล็งให้การจัดโครงการในครั้งนี้เกิดผลประโยชน์สูงสุดจึงคัดเลือกตัวแทนลูกหลานจากโครงการและประชาชนที่สนใจมาเข้าร่วม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  1. ก่อนเริ่มจัดทำโครงการทางทีมงานปฏิบัติงานได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนจากการลงสำรวจพื้นที่ จึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการและจัดทำโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนที่การผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่มีตลาดในการส่งออกสินค้า
  2. ในขั้นตอนการดำเนินโครงการมีประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการที่ทางทีมงานได้จัดขึ้นได้เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสาร กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมเป็นตัวแทนของแต่ละโครงการที่เข้าร่วมเพื่อสารงานต่อจากโครงการที่ผ่านมมา 
  3. มีความครอบคลุมถึงชุมชนที่ไม่มีทีมงานปฏิบัติงานทำงานอยู่ เพราะจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมามีบางชุมชนในตำบลปราสาทที่ไม่มีทีมงานปฎิบัติงานอาศัยอยู่ก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ
  4. การลงมือปฏิบัติดำเนินตามโครงการจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามรถในการใช้อินเทอร์เน็ตและมีอินเทอร์เน็ตเพื่อที่คนทำโครงการจะสามารถลงมือปฏิบัติทำการขายสินค้าได้ และเป็นข้อจำกันในชุมชน ที่บ้างพื้นที่หรือประชาชนบางส่วนไม่ใช่และเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต จึงทำให้มีประชาชนบางส่วนที่มีปัญหาทางด้านการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชนนั้นยังคงไม่สามารถปฏิบัติได้

 

อื่นๆ

เมนู