1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. NSO5 สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

NSO5 สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

                   ข้าพเจ้านายจักรกริศน์ จันทร์ดำ ประเภทประชาชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนบริหารจัดการตนเองภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อความรักแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

           “พัฒนาสิ่งใดก็ไม่ยั่งยืนเท่าการพัฒนาคน” หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้าทำงานในโครงการฯ สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ารับรู้ได้จากการทำงานหลักๆก็คือการได้พัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชน ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝีมือ อาชีพ ความเข้าใจต่อโลกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 

           “ปัญหาคืออุปสรรค” ทุกความเปลี่ยนแปลงยอมตามมาซึ่งปัญหา ซึ่งปัญหาหลักที่ข้าพเจ้าได้เห็นคือคนในชุมขนจะมองไม่ผลของการจัดจัดโครงการต่างๆตั้งแต่แรก แต่จะเข้าใจก็ต่อเมื่อได้เห็นผลของการกระทำนั้น จากที่จะต้องไปขอความกรุณาให้มาเข้าร่วมกิจกรรม กลับกลายเป็นเข้ามาร่วมโดยความสมัครใจ เพราะคนในชุมชนได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

           “อยู่ในชุมชน รักชุมชม ร่วมพัฒนาชุมชน”  ตัวข้าพเจ้าเอง มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลปราสาทเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และที่ผ่านมาได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นเคยรับตำแหน่งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลปราสาท ตัวข้าพเจ้าเองจึงรู้ถึงข้อดีและข้อด้อยของชุมชน และการที่ได้มาทำงานในโครงการฯถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะถือเป็นการสำนึกรักษ์ในบ้านเกิด ร่วมพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและได้ร่วมสร้างสร้างอาชีพ สร้างอัตลักษณ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู