ข้าพเจ้า นางจำเรียง สุวรรณ์รัมย์ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ในการดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนตำบลปราสาท จากการลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรและนำข้อมูลมาบันทึกประมวลผลสรุปข้อมูลและจัดเก็บในส่วนกลาง โดยจัดโครงการคืนข้อมูลให้กับชุมชน ได้เชิญผู้นำชุมชนมารับฟัง และให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมงาน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับชุมชนให้ดีขึ้น โดยการสร้างรายได้ สร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตามความต้องการของผู้นำ และชุมชน เพื่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการต่างๆ

จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 การทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ขั้นตอนการล้างมือและการทำเฟสชิว และการดำเนินชีวิตในการคลายเครียด เป็นต้น

การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและ ถนนบำรุง ศูนย์รวมจิตใจเพื่อปลุกจิตสำนึก ก่อให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชน และชุมชนได้รู้จักคุ้นเคยกับทีมงาน ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการต่อไป

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูง มีวิทยากรมาบรรยายแนะนำ การสาธิตการนวดแบบถูกวิธี การทำลูกประคบ ซึ่งในชุมชนมีสมุนไพรอยู่แล้ว ได้นำมาแปรรูปเป็นลูกประคบ สะดวกในการใช้และได้ผลดี ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปใช้ดูแลตนเองและผู้สูงอายุใกล้ตัว บรรเทาอาการเจ็บปวดเบื้องต้นได้และสามารถทำขึ้นใช้เองอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด เป็นโครงการที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติและให้ความรู้เพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์อย่างมาก มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และสาธิตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติจริงเพื่อเกิดประโยชน์ในครัวเรือนและชุมชน การขุดหลุมแบบทรงกรวยและวางวัสดุ และหินลงไปเป็นชั้นๆ เพื่อดูดซึมและกรองน้ำไว้ ภายใต้ดินจึงทำให้บริเวณที่ขุด หลุมดักทางน้ำไม่มีน้ำขังไม่มียุงลายและกลิ่นเหม็น ต้นไม้ที่อยู่รอบๆก็ได้รับน้ำและเจริญเติบโตเร็ว

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกลุ่มทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริม ผ้าทอมือผ้าไหมผ้าฝ้าย ใช้นำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าหมวกและกระเป๋าเงินเป็นลวดลายต่างๆ ให้มีเอกลักษณ์ของตำบลปราสาทและทำการขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP และกำลังดำเนินการขึ้น มผช. เพื่อให้สินค้าได้รับมาตรฐาน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต รวมถึง ตลาดออนไลน์เพื่อให้สามารถหาลูกค้า ประชาสัมพันธ์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ชุมชน

การจัดอบรมการสร้างเสริมสัมมาชีพในชุมชน ด้านการบริโภคนั้น คือการเลี้ยงปลาดุกและได้ติดตามผลเพื่อการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและสะดวกในการบริโภค เป็นรายได้ของชุมชนในระยะต่อไป

การจัดอบรมตลาดออนไลน์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการสร้างจุดดึงดูดให้เกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงการนำเสนอให้ผู้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

การจัดอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีการสอนทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในการเกษตร ทำให้สามารถลดต้นทุนได้

โครงการศึกษาดูงานเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาจัดโครงการน้ำใต้ดินให้กับชุมชน

อื่นๆ

เมนู