ข้าพเจ้านางสาว กัญชพร คำศรี ประเภทประชาชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนบริหารจัดการตนเองภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายตามโครงการต่างๆ อย่างดีที่สุด เพื่อเกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน ตำบลปราสาท

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับอย่างชัดเจน คือประชนชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดทักษะการประกอบอาชีพใหม่ โดยการพัฒนาผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพมากยิ่งขี้น เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และก้าวขึ้นสู่การจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุน(มผช.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพตามวิถีชีวิตชุมชนและเพิ่มรายได้ในระดับครัวเรือน และเพื่อยกระดับวัตถุดิบและเพิ่มศักยภาพชุมชนในการพัฒนาสัมมาชีพจากองค์ความรู้เดิมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.การปฏิบัติงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้นของทีมปฏิบัติงานในทุกโครงการ

2.ความร่วมมือ การรับผิดชอบในหน้าที่ของทีมปฏิบัติงาน และคนในชุมชน

3.ได้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้/ข้อมูล/การเรียนรู้

4.ได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงานด้วยตนเอง หรือร่วมทำงานเป็นกลุ่ม

5.ได้ฝึกความกล้าในการแสดงออกและกล้าคิด

 

 

อื่นๆ

เมนู