ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

จากการลงพื้นที่สำรวจตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่อ้อย ซึ่งมีส่วนน้อยที่มีอาชีพเสริม ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จากการประกอบอาชีพหลักทำให้มีรายได้ไม่พอรายจ่าย จึงต้องมีการส่งเสริมการมีงานทำและการมีรายได้ของครอบครัวและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น จึงมีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน ดังนี้

1.โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน เป็นโครงการที่นำเสนอข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์มของ U2T โดยสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน รวมถึงสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แล้วนำเสนอต่อผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 หมู่ของตำบลปราสาทและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้นำ เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อไป

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ เป็นโครงการที่สอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนนั่นก็คือ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยมีการสอนทำกระเป๋าสะพายข้าง หมวก กระเป๋าสตังค์ จากผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน คือการสอนการเลี้ยงปลาดุกบนกระชังบกและสอนทำอาหารปลาดุก ซึ่งได้รับความสนใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการคิดต้นทุนสินค้า เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ โดยการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

5.โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นโครงการที่ช่วยชุมชนในการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือแห้งแล้ง โดยมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในชุมชน

6.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว โดยทีมงาน U2T ได้ไปศึกษาดูงาน ณ อำเภอประโคนชัย เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินและนำมาพัฒนาชุมชน

7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว เป็นโครงการที่นำเสนอการท่องเที่ยวของตำบลปราสาทและประชาสัมพันธ์ของดีตำบลปราสาท

8.โครงการกิจกรรมส่งเสริงการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชุน หลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 เป็นโครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชนหลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรค COVID-19 และการเข้ารับวัคซีน COVID-19 รวมถึงทราบแนวทางการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่

9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม เป็นโครงการที่สอนเกี่ยวกับการนวดด้วยยาหม่อง การทำลูกประคบ เพื่อคลายความเจ็บปวด

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน เป็นการสอนการตลาดให้กับผู้ขายสินค้าและการเพิ่มรายได้จากสินค้า

11.โครงการจิตอาสา ที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นโครงการที่มีจิตอาสาทำความสะอาดวัด ถนน เพื่อปรับภูมิทัศน์ชุมชนให้น่าอยู่

12.โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน) เป็นโครงการที่สอนการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือนให้กับชุมชน

ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีข้อจำกัดในด้านการจัดกิจกรรมต่างๆทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความกังวลในด้านความปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 ทั้งนี้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ตามนโยบายจังหวัดอย่างเคร่งครัด

สิ่งที่ได้เรียนรู้ ทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีม การเข้าไปในชุมชน ได้รู้จักชุมชนตัวเองมากขึ้น รวมถึงการได้ความรู้ในเรื่องต่างๆที่ได้จัดโครงการให้กับชุมชน เช่นการทำปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงปลาดุกบนกระชังบก การตลาดออนไลน์ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู