1. หน้าแรก
 2. พยาบาลศาสตร์
 3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
 4. Ns05- สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

Ns05- สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

ข้าพเจ้า นายคมชาญ ปูนกลาง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานU2Tตำบลปราสาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมทำกิจกรรมจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ 

สิ่งที่ได้รับจากการจัดโครงการ

1ได้รู้ถึงลวดลายผ้าต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นแบบใหม่ๆ

2 ประชาชนมีรายได้จากการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหมวกและกระเป๋าสตางค์

ปัญหาและอุปสรรคการจัดโครงการ

1. พบปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ

2. พบปัญหาด้านการคิดลวดลายรูปแบบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น

         

 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพชุมชน

สิ่งที่ได้รับจากการจัดโครงการ

 1. ประชาชนมีรายได้เสริมประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการสร้างอาชีพเสริม
 2. ประชาชนได้รู้ถึงวิธีการเลี้ยงปลาดุกกระชังบกอย่างถูกวิธี
 3. สามารถนำไปต่อยอดให้กับครอบครัวอื่นๆในชุมชนได้

ปัญหาและอุปสรรค

 1. สภาพแวดล้อมสภาพอากาศเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าหนาวซึ่งจะทำให้ปลาเลี้ยงยากและไม่ค่อยกินอาหาร
 2. หลังจากที่ทำอาหารเสริมจากวัสดุธรรมชาติในชุมชนพบว่าปลาไม่ค่อยกินอาหารที่ประชาชนทำ

               

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุน

สิ่งที่ได้รับจากการจัดโครงการครั้งนี้

 1. ได้รับรู้ถึงการคิดต้นทุนสินค้า
 2. ได้รับรู้ถึงการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐาน (มผช.)
 3. ได้คิดวิเคราะห์ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ปัญหาและอุปสรรค

 1. ปัญหาด้านการจัดทำลวดลาย
 2. ปัญหาด้านการคิดต้นทุนสินค้าเนื่องจากประชาชนยังคิดตีแผ่ไม่แตกกระจายเท่าไหร่

               

                           

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเล่าเรื่องนักสืบความหมายเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

สิ่งที่ได้รับจากการจัดโครงการ

 1. ประชาชนมีรายได้จากการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อออกขายสินค้าโอทอปหรือบูธ
 2. เป็นผลดีต่อประชาชนในตำบลปราสาทและอำเภอบ้านด่านเนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคตข้างหน้า

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ

 1. สภาพอากาศและสถานการณ์ covid ทำให้นักท่องเที่ยวเยอะไม่กล้าเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์มากเท่าไหร่
 2. สภาพแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวยังไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์มากเท่าไหร่

      

       

จากการที่ข้าพเจ้าได้จัดโครงการที่ผ่านมาสรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากประชาชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาสร้างอาชีพสร้างฝีมือของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองครอบครัวชุมชนต่อไปตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือเป็นโครงการที่นำผ้ามาแปรรูปทำเป็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสะพายและหมวกซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้ถ้าไม่นำมาแปรรูปก็จะไม่มีราคาเมื่อเรานำมาแปรรูปก็จะเกิดราคาที่แตกต่างกันออกไป ต่อมาโครงการเลี้ยงปลาดุกเป็นโครงการที่ประชาชนในตำบลประสาทให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้โครงการเลี้ยงปลาดุกบนกระชังบกจัดขึ้นณบ้านกระชายน้อยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการเลี้ยงปลาดุกครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากแสงล่าสุดท้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเล่าเรื่องนักสืบความหมายเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในตำบลประสาทและอำเภอบ้านด่านประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดเนื่องจากสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนได้ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศต่างอำเภอต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวในอำเภอบ้านด่านตำบลปราสาทมากยิ่งขึ้น และตำบลปราสาทในอนาคตก็จะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

 

         

จากการจัดโครงการที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เข้ามาทำงานในตำบลปราสาท NS-05 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ข้าพเจ้าได้เข้ามาทำงานในตำบลนี้รู้สึกเต็มที่รู้สึกผูกพันรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานกับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในตำบลปราสาทและขอกราบขอบพระคุณทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาททุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งขอกราบขอบพระคุณครับ

                             

          

อื่นๆ

เมนู