บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ข้าวพเจ้านางสาว กุลญาดา รุ่งภูเปี่ยม ผู้ถูกจ้างงานประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
จากการที่ทำงานในพื้นที่ส่วนมากมักจะติดปัญหา ความเป็นตัวตนของตัวเองสูงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เวลาเราทำงานในพื้นที่ จะมีขอบเขตการทำงานเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านท่ามกลางชาวบ้านในพื้นที่ คนในชุมชนส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพเกตษร สรุปคือจะเจอความหลากหลายของชุมชน เราจะต้องมีความคิดหรือทัศนะและวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้การทำงานพัฒนา ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด (ให้ถึงเป้าหมายในการทำงาน)
ที่กล่าวมาข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องรู้ และต้องเป็นผู้ที่นำความรู้มาปฏิบัติการ ทำงานกับชุมชนอย่างอดทน ยาวนาน รอคอย และต้องหมั่นสะสมกำลังทางความคิด และนำความรู้นั้นไปทำงานกับชุมชนโดยที่เลือกกลุ่มเป้าหมาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ได้แก่คนในชุมชนให้ได้มากที่สุด
บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน
1. จะต้องปรับตัวให้เข้ากับชุมชนไห้ได้ คือการลงไปทำงานกับชุมชนต้องทำให้เขาเป็นเรา เราเป็นเขา พร้อมเรียนรู้ชุมชนที่จะเข้าไปทำงาน แล้วค่อยนำเป้าหมายและกระบวนการลงไปทำงานกับชุมชน  เราต้องรู้ปัญหาชุมชน  วิถีชุมชน  และความต้องการของชุมชน
2. จะต้องยึดหลักกฎเกณฑ์การพัฒนาให้ได้ คือ ต้องยึดหลักการทำงาน ยึดหลักทฤษฎีในการทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ให้ครอบคลุม และสุดท้ายต้องมองให้เห็นเป้าหมายในการทำงาน  กรณีที่เรางานมาจากส่วนกลางที่ได้รับมาเป็นหลักในการทำงานด้วย  และต้องหาแนวคิดหรือแนวทางในการถ่ายทอดงานที่ได้รับมอบหมายทำให้เหมาะสม
3. จะต้องสามารถเอางานที่ได้รับมอบหมายไปประสานงานกับการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

 

โดยทีมงานตำบลปราสาทได้มีการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมสู่ชุมชนทั้งหมด 12 โครงการดังนี้

1.โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

2.โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน หลังการระบาดระลอกใหม่ของCOVID-19

3.โครงการจิตอาสา ที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชนการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

4.โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด(การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน)

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม

6.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

7.โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน

8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

12.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการ ท่องเที่ยว

 

 

อื่นๆ

เมนู