ข้าพเจ้านางสาวลภัสรดา ก้อนทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

           จากการดิฉันได้ทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายของงานปีนี้ โดยตลอดระยะการทำงานได้ทำงานหลายส่วน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและลงข้อมูล CBD ในด้านต่างๆของชุมชน โดยลงในระบบ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลก่อนการจัดโครงการ และการมีส่วนร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆให้กับคนในชุมชน

                       

       ผลการดำเนินงาน ชาวบ้านในชุมชนตำบลปราสาทให้ความร่วมมือและเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ชาวบ้านได้รับความรู้ๆต่างมากมาย เช่น การสร้างสัมมาชีพในชุมชน การเกตษร ยกระดับสินค้า การแปรรูปสินค้า รวมถึงได้ผลผลิตจากการเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดอาชีพของชาวบ้านให้ดีขึ้น

ปัญหาและอุปสรรค

1.ปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะเป็นกิจลักษณ์ ชาวบ้านส่วนจัดการขยะด้วยการเผาของตน ทำให้กลุ่มควันที่รบกวนเพื่อนบ้าน

2.ปัญหาไฟไม่เพียงพอ ทำให้การจราจรในตอนกลางคืนไม่สะดวก

3.ปัญหาถนนขรุขระ เป็นหลุมบ่อ ให้การสัญจรเป็นไปอย่างลำบาก 

   

       

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน

           1.ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันของคนหลายกลุ่ม การวางแผนการทำงาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ดี

           2.ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาต่างๆทั้งที่ไม่คาดคิด และเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี

3.ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน การเข้าหาคนในชุมชน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในชุมชน

           4.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน มีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ ในการจัดโครงการให้กับคนในชุมชน ต้องมีการถามความต้องการ ความคิดเห็นของคนในชุมชนก่อน จากนั้นทีมงานประชุมวางแผนการจัดโครงการ จัดหาวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ แล้วจึงจัดทำกำหนดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้น จัดทำหนังสือเรียนเชิญวิทยากร หนังสือเชิญประธานเปิดโครงการ หนังสือขอใช้สถานที่ จัดทำค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ เพื่อทำรายการเบิกงบประมาณเพื่อมาใช้ในการจัดโครงการ แล้วประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนในชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรม จัดโครงการดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่วางไว้ หลังจบโครงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

                              

Tags:

อื่นๆ

เมนู