ข้าพเจ้านางสาวมนพันทธ์ ดียิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เขตพื้นที่การทำงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแรกเริ่มในการดำเนินงานนั้นได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนในเขตที่ได้มอบหมายเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริงจากคนในชุมชนตำบลปราสาทนำมาบันทึกและประมวลผล สรุปข้อมูล และจัดเก็บในส่วนกลางแล้วนั้น


คืนข้อมูลให้แก่ชุมชนโดยการจัดกิจกรรมให้ผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับฟังและเสนอความต้องการของแต่ละชุมชนเพื่อให้ทีมงานได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงแนวทางในการสร้างอาชีพในการเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนตามความต้องการชุมชนและวัตถุประสงค์ จึงดำเนินการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการต่างๆ


ตามด้วยการอบรมเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคระบาด โควิด-19 เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง การทำสเปรย์แอลกอฮอล์และการทำเฟซชิว รวมถึงวิธีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) การทำงานอดิเรกในการคลายเครียดเป็นต้น

 
ในการสร้างเสริมความคุ้นเคยให้แก่ทีมงานคนในชุมชนและหน่วยงานของรัฐจึงได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันโดยร่วมกันดูแลทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะ และทำนุบำรุงศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนเพื่อปลุกจิตสำนึกกอเกิดความสามัคคีกันในชุมชนและเพื่อให้คนในชุมชนคุ้นเคยกับทีมงานและหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้นในการให้ความร่วมมือในโครงการถัดไป


เมื่อเกิดความคุ้นเคยต่อกันและกันแล้วในการที่จะพัฒนายกระดับด้านการเป็นอยู่ของคนในชุมชนเพื่อจัดการปัญหาการคัดแยกขยะอีกหนึ่งประการที่เรียกได้ว่าทำได้ไม่ยากไม่ง่าย และในการที่ ที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะแล้วจะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่ชุมชนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการใช้เศษอาหารมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพืชการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ การลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีรวมถึงการพัฒนาให้เกิดการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวความดันเบาหวานซึ่งก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดในร่างกาย การดำเนินโครงการสาธิตเพื่อให้ความรู้ ด้านการนวดผ่อนคลายอาการเจ็บปวดตามร่างกายด้วยตนเองเบื้องต้นนี้ก่อให้เกิดประโยชน์และมีผลลัพธ์ที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดอย่างถูกวิธีรอดภัยและการใช้สมุนไพรพื้นบ้านซึ่งเป็นของหาง่ายและใช้ได้จริงปลอดภัยอย่างแน่นอน

ต่อไปจะเป็นการดูแลแก้ไขปัญหาน้ำขังให้แก่คนที่มีพื้นที่การใช้งานชื้นแฉะมีน้ำขัง ปัญหาน้ำเค็มน้ำกร่อยและการกักเก็บฟื้นฟูน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีหลักการขั้นต้นในการขุดหลุมเป็นรูปส่งกรวยและวางวัสดุยังและหินเป็นชั้นๆรองเพื่อดูดซึมและกรองน้ำไว้ภายใต้ดิน


ต่อไปจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านโดยการนำผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือมาแปรรูปเป็นกระเป๋า หมวกลวดลายต่างๆ ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตำบลประสาทและทำการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าOTOP รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านการตลาดออนไลน์เพื่อเป็นการหาลูกค้าและต่อยอดในการสร้างอาชีพหารายได้เสริมให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มคนว่างงานในชุมชน


นอกจากการสร้างเสริมอาชีพในด้านสินค้าอุปโภคแล้วนั้นน ยังมีการสร้างเสริมสัมมาชีพในชุมชนด้านการบริโภคนั่นก็คือการเลี้ยงปลาดุกและติดตามผลเพื่อการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนานและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่คนในชุมชนในโครงการระยะต่อไป


เมื่อมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่โดดเด่นเกิดขึ้นในตำบลแล้วจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางขึ้นโดยการทำการตลาดออนไลน์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการสร้างจุดดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงคอนเทนท์ในการที่จะนำเสนอให้ผู้คนสนใจในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

     

   สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลปราสาทรวมถึงการก่อให้เกิดช่องทางการสร้างอาชีพใหม่รายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนตำบลปราสาท มีขั้นตอนในการดำเนินงานเนื่องมาจากผลจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนและพบแหล่งที่น่าสนใจในการที่จะพัฒนาประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เกิดเป็นจุดสนใจแก่ผู้คนในชุมชนตำบลปราสาทและผู้คนในตำบลอื่นๆจนสามารถขยายวงประชาสัมพันธ์ได้อย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดจุดประกายในการสร้างอาชีพต่างๆเกิดขึ้นส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มเติมจากจุดท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้น จากการประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่พบว่าหน่วยงานของรัฐและผู้คนในตำบลให้ความสนใจในการเข้าร่วมเที่ยวชมตามจุดต่างๆและมีการประชาสัมพันธ์ต่อ และผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่นี้ได้มีการนำสินค้าอุปโภคและบริโภคที่โดดเด่นเลื่องชื่อของตำบลประสาทมาจัดแสดงทำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การเกิดรายได้ของคนในตำบลปราสาทและเพื่อให้เกิดการการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนได้มีการต่อยอดในโครงการระยะถัดไปให้ดีขึ้นและยั่งยืน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลได้พบข้อมูลพื้นฐานวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมความต้องการในการที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เข้าใจสภาพปัญหาในชุมชนและเพื่อหาแนวทางในการปรับหรือเข้าไปแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆให้ชุมชนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
จากการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชนทำให้ผู้ดำเนินงานได้รับประสบการณ์การทำงานในด้านการประสานงาน การจัดทำเอกสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการวางแผนขั้นตอนในการทำงานเรียงลำดับความสำคัญได้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น เรียกได้ว่าในการดำเนินงานในโครงการต่างๆและในโครงการได้รับมอบหมายนี้นับเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆให้ดียิ่งๆขึ้นไป

อื่นๆ

เมนู