ข้าพเจ้านางสาวนุชดารัตน์ อาตมชาติ ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่        ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จาการทำงานในระยะเวลา 3 เดือนซึ่งเป็นการทำงานจากการเปิดรับสมัครเป็นเฟรตที่ 3 โดยที่ผ่านมานั้นข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ดังนี้

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ เป็นโครงการที่สอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนนั่นก็คือ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยมีการสอนทำกระเป๋าสะพายข้าง หมวก กระเป๋าสตางค์ จากผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ

 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน คือการสอนการเลี้ยงปลาดุกบนกระชังบกและสอนทำอาหารปลาดุก ซึ่งได้รับความสนใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุนสินค้า และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ โดยการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

 

ผลการดำเนินงานของโครงการ

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

ผลของการดำเนินงานจากการจัดโครงการที่ศาลาประชาคมหมูที่ 7 บ้านขาม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้นำในชุมชน และชาวบ้านที่มาเข้าร่วมโครงกรดังกล่าวเป็นอย่างดี โยกิจกรรมคือการสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมผ้าฝ้ายที่มีในชุมชนให้เป็นกระเป๋าสะพายข้าง หมวก กระเป๋าสตางค์ซึ่งท่านวิทยากรแนะนำให้ทำเป็นชุดเดียวกันผ้าสีเดียวกันเพื่อเพิ่มความสนใจให้สินค้ามากขึ้น อุปสรรคที่พบคือมีชาวบ้านบางส่วนไม่มีงบประมาณในด้านวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตแปรรูปผ้าไหมต่อไปเรื่อยๆได้ จึงต้องมีการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องดังกล่าวต่อไป

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน

ผลของการดำเนินงานโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นที่บ้านกระชายน้อยซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในกลุ่มชาวบ้าน โครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพในการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับชุมชนจากรายได้หลักในการทำนา อุปสรรคที่พบ การเลี้ยงปลาดุกจะมีเรื่องอาหารที่ใช้เลี้ยงมีราคาที่แพงหน่อย อาจจะส่งผลให้ชาวบ้านไม่มีเงินทุนในการซื้ออาหารปลามาเลี้ยง จึงได้มีการสอนทำอาหารขึ้นมาเองจากวัตถุดิบที่มีในชุมชนลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาดุกได้

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุนสินค้า และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ผลการดำเนินงานกลุ่ม OTOP บ้านขามที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านขามซึ่งการเข้าร่วมโตรงการครั้งนี้ชาวบ้านได้ความรู้เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการคิดต้นทุนสินค้าได้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน อุปสรรคคือการมีทุนในการผลิตสินค้า

 

จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นการทำงานที่ได้พัฒนารากแก้ว รากฐานของข้าพเจ้าเพื่อให้มีความเข้มแข็งในการดำรงชีพอย่างมีคุณภาพข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การวางแผนการตัดสินใจเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการเคารพการให้เกียรติผู้ปฏิบัติงานร่วมกันมา จากนี้ไปข้าพเจ้าจะนำแนวทางการทำงานจากโครงการนี้ไปใช้ในการทำงานอื่นๆให้ดีมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู