1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. NS05-สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

NS05-สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน เดือนธันวาคม

            ข้าวพเจ้านายปฏิกรณ์  จันทร์สนาม ผู้ถูกจ้างงานประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม  ระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนตำบลปราสาทสูง ในเดือนที่ข้าวพเจ้าได้ปฏิบัติงานเป็นเดือนสุดท้ายนี้ข้าวพเจ้า ยังมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนจัดขึ้น วัดบ้านปราสาท หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน จำแนกเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีพื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์ 10 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน 10 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ 7 คน และผู้ที่สนใจที่จะเริ่มต้นการขายสินค้าออนไลน์ 3 คน โดยตัวข้าพเจ้าเองได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติงานกล่าวเปิดพิธีการต่อหน้าประธานในพิธี

           จากการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเริ่มต้นการทำการตลาดออนไลน์ สอนการตัดต่อโลโก้ร้านค้าขั้นพื้นฐาน การสร้างเพจ การยิ่งโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น การไลฟ์สดขายสินค้า ให้แก่ผู้ร่วมอบรมทั้งหมด และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเพจ facebook และการไลฟ์สด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติขั้นพื้นฐานให้ผู้ร่วมอบรมได้นำไปปฏิบัติต่อ

          จากผลการปฏิบัติทำโครงการที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องผู้เข้าร่วมโครงการเพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต และไม่เล่นโซเชียลมิเดีย จึงไม่ค่อยมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ คนที่เข้ามาร่วมโครงการจึงเป็นลูกหลานหรือตัวแทนจากโครงการต่างๆที่ผ่านมาที่ทางทีมงานปฏิบัติงานได้จัดขึ้นเพราะคนในกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงโลกโซเชียลได้ง่ายและรวดเร็วกว่า ทางทีมงานเล็งให้การจัดโครงการในครั้งนี้เกิดผลประโยชน์สูงสุดจึงคัดเลือกตัวแทนลูกหลานจากโครงการและประชาชนที่สนใจมาเข้าร่วม 

       ระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้ทำโครงการเป็นเวลสสามเดือนได้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

         เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ รู้จักการใช้เวลาว่าง และใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ พัฒนารูปแบบ และร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์  ดังนั้น ข้าพเจ้าและทีมงาน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับขึ้น

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

      โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพตามวิถีชีวิตชุมชนและเพิ่มรายได้ในระดับครัวเรือน และเพื่อยกระดับวัตถุดิบและเพิ่มศักยภาพชุมชนในการพัฒนาสัมมาชีพจากองค์ความรู้เดิมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

       เป็นโครงการที่มุ่งเน้นทำตลาดกระจายสินค้าให้แก่คนในชุมชนเพื่อก่อนให้เิดรายดายโดยมีจุดประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และอุปสรรคการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน ด้วยการตลาด ออนไลน์ในกลุ่มชุมชน ศึกษากระบวนการการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์เพื่อนำเสนอกระบวนการการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์

4.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

ความเป็นมาแต่เดิมของตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเปลี่ยนจากกิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปีพ.ศ.2538 โดยแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีจำนวน 18 หมู่บ้าน ซึ่งการตั้งชื่อตำบลว่าตำบลปราสาทนั้น เพราะเคยมีโบสถ์เก่าทำจากหินศิลาแลง แต่ตอนนี้โบสถ์ได้พังทลายลงและไม่มีการบูรณะขึ้นมาใหม่เจ้าอาวาสในสมัยนั้นเลยได้ให้ชาวบ้านทำการรื้อถอนและสร้างโบสถ์แบบสมัยใหม่ขึ้นมาแทน ในปัจจุบันในตำบลปราสาทเคยมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่เพียงแต่หยุดชะงักไปและไม่มีการดำเนินโครงการต่อเพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์และการจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ต่อมาในส่วนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากแหล่งสำคัญที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่บ้านสะแกหมู่17 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการโคกหนองนาโมเดลร่วมกับสวนหมากที่มีอยู่ก่อน จึงจะนำมาพัฒนาเป็นแหล่งทีองเที่ยวเรียนรู้เชิงการเกษตรเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในตำบลปราสาทของเรา

นอกจากนี้ยังมีมันเทศพันธุ์ช็อคโกแลตที่มีรสชาติหวาน มีความโดดเด่นประจำตำบลปราสาท มีพื้นที่การเพาะปลูกบริเวณโคกพลับพลา ซึ่งเนื้อพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกเนื้อที่กว่า 100 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านกะนัง หมู่ 6 โดยมีช่วงเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาวจัดจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20 บาทส่วนผลผลิตทางการเกษตรจะอยู่ที่เฉลี่ยไร่ละ 1 ตัน เป็นต้น

และยังมีสวนพุทรานมสด ในสวนฝรั่งของคุณยายกวนที่มีหนึ่งเดียวในตำบลปราสาท ตั้งอยู่เส้นหลังโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรหมู่ 10  มีพร้อมด้วยพืชผลทางการเกษตรหลากหลายชนิด เช่น กล้วยหอม มะละกอ มะนาว พริก ผักหวาน และพืชผักชนิดต่างๆอีกหลายชนิด สามารถติดต่อเข้าชมเพื่อเรียนรู้ข้อมูลทางการเกษตรกับเจ้าของสวนได้อีกด้วย

ต่อมาที่สวนหมากของอาจารย์วรวงศ์ หงษ์ทอง เป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่จะเปิดเป็นสถานที่เรียนรู้เชิงเกษตรผสมผสาน สถานที่อยู่ไม่ห่างจากจากสวนพุทรานมสดและสวนฝรั่งเป็นสถานที่ที่น่าแวะพักผ่อนและยังได้ความรู้กลับไป เป็นโครงการที่จะยกระดับเปิดทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานให้แก่คนในชุมชนตำบลปราสาท

สิ่ง​ที่​ได้​เรียน​รู้

1.​การ​ทํางาน​ร่วม​กัน​ทีม​งาน​ปฏิบัติ​งา​น ​เจ้า​หน้าที่​ของ​รัฐ​ และ​คนใน​ชุมชน​

3.​ได้รับ​ความ​รู้เกี่ยว​กับ​การ​นําผลิตภัณฑ์​ผ้า​ไหม​ผ้า​ฝ้าย​ทอ​มือ​

4.​การ​ทํางาน​ที่​ต้องเจอ​กับ​คน​หมู่​มาก​ ช่วง​อายุ​ที่​ต่าง​กัน​ การ​ปรับ​ตัว​เข้าหา​กัน​ อ่อน​น้อม​ เข้าหา​ผู้ใหญ่ได้​ดี​

5.​จัด​เตรียม​งา​น ​แก้ไข​ปัญหา​ใน​สิ่งที่​เกิด​ขึ้น​ใน​ช่วง​ขณะ​นั้น

          การได้รับโอกาสเข้าทำงานในชุมชนครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ที่ดีเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องราวดีๆมากมายที่เกิดขึ้น ความช่วยเหลือจุนเจือกันภายในทีมงาน ความร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานจนเกิดเห็นผลจากกรปฏิบัติงาน ขอบคุณโอกาสในครั้งนี้ ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ทีมงานปฏิบัติงานและชาวบ้านในเทศบาลตำบลปราสาททุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ตักเตือน และช่วยเหลือตลอดมา 

 

อื่นๆ

เมนู