ข้าพเจ้านางสาวพิลาวัลย์ ศิขินารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่การลงพื้นที่สอบถามข้อมูลประชาชน เพื่อมาวิเคราะห์และประเมินปัญหาความต้องการของคนในชุมชนตำบลปราสาท ด้านการพัฒนาสัมมาชีพ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การนำองค์ความรู้ไปช่วยพัฒนาชุมชน และการยกระดับการท่องเที่ยว จึงเกิดการจัดทำโครงการขึ้นในตำบลปราสาทก่อนดำเนินโครงการได้มีการประชุมประชาคม โดยผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นร่วมกัน

โดยโครงการที่ได้จัดขึ้นทั้ง 12 โครงการ ดังนี้

1.โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

2.โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน หลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID 19

3.โครงการจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

4.โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน)

5.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม

7.โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน

8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

12.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมงานสอบถามข้อมูลกับคนในชุมชน และประสานงานกับผู้นำชุมชนก่อนดำเนินโครงการทุกครั้ง ในช่วงระยะเวลาหลังจัดทำโครงการที่ผ่านมาทีมปฏิบัติงานได้เข้าไปติดตามผลการทำโครงการทุกโครงการ ชาวบ้านให้ความร่วมมือและมีความใส่ใจต่อการอบรม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอบคุณทีมงานทุกท่านและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้ความช่วยเหลือกำลังแรงกายและแรงใจ ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู